Title: Fenomenologie náboženství - posvátná místa náboženských dějin: kostel Nanebevzetí Panny Marie v areálu františkánského kláštera v Plzni
Other Titles: Phenomenology of Religion - Sacred Places of The History of Religion: The Assumption Church in the Franciscan monastery in Pilsen
Authors: Nováčková, Michaela
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4868
Keywords: fenomenologie náboženství;posvátná místa;františkánský klášter;Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni;sv. František z Assisi;oltář;kazatelna;zpovědnice;lavice;varhany;krádeže
Keywords in different language: phenomenology of religion;sacred places;franciscan monastery;Church of Assumption of Virgin Mary in Pilsen;St. Francis os Assisi;altar;pulpit;confessional;pew;organ;thefts
Abstract: Bakalářská práce se zabývá významnou kulturní památkou kostelem Nanebevzetí Panny Marie, nacházející se v areálu františkánského kláštera v Plzni. Součástí práce je předložení stručné historie celého františkánského kláštera s příslušným kostelem, dále seznámení se s jejich osobními patrony svatého Františka a Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní část práce se snaží přiblížit uměleckou výzdobu kostela. Jedná se především o vnitřní movité vybavení interiéru. U těchto památek je věnována pozornost historickému vývoji, a pak zejména celkovému zdokumentování, zhodnocení a posouzení současného stavu na základě terénního výzkumu. Součástí práce je i analýza krádeží sakrálních uměleckých děl na území Plzeňského kraje. V závěru práce je pozornost soustředěna na celkové shrnutí zdokumentovaného a následně zpracovaného materiálu. Představeny jsou i možnosti obnovy památek.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with a significant cultural monument, the Church of the Assumption of the Virgin, located in the premises of the Franciscan monastery in Pilsen. The thesis presents a brief history of the entire Franciscan monastery with the respective church, also an introduction of their personal patrons Saint Francis and the Assumption of the Virgin. The main part of the paper attempts to describe the artistic decoration of the church. It includes in particular the interior movable equipment. The objects under monument preservation were selected that are the main part of the interior equipment of the church. In these monuments, attention is paid to the historical development and in particular to the overall documenting, evaluation and assessment of the current state based on field research. The thesis also includes an analysis of thefts of sacral objects of art in the Pilsen Region. In the conclusion work, attention is paid to the general summary of the documented and then processed material. Presented are also possibilities restorations of the monuments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - FN - Posvatna mista - Kostel Nanebevzeti Panny Marie v arealu frantis. klastera v Plzni.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
Novackova Michaela_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordView/Open
Novackova Michaela_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Novackova_Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce401,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.