Název: Fenomenologie náboženství - posvátná místa náboženských dějin: kostel Nanebevzetí Panny Marie v areálu františkánského kláštera v Plzni
Další názvy: Phenomenology of Religion - Sacred Places of The History of Religion: The Assumption Church in the Franciscan monastery in Pilsen
Autoři: Nováčková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4868
Klíčová slova: fenomenologie náboženství;posvátná místa;františkánský klášter;Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni;sv. František z Assisi;oltář;kazatelna;zpovědnice;lavice;varhany;krádeže
Klíčová slova v dalším jazyce: phenomenology of religion;sacred places;franciscan monastery;Church of Assumption of Virgin Mary in Pilsen;St. Francis os Assisi;altar;pulpit;confessional;pew;organ;thefts
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá významnou kulturní památkou kostelem Nanebevzetí Panny Marie, nacházející se v areálu františkánského kláštera v Plzni. Součástí práce je předložení stručné historie celého františkánského kláštera s příslušným kostelem, dále seznámení se s jejich osobními patrony svatého Františka a Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní část práce se snaží přiblížit uměleckou výzdobu kostela. Jedná se především o vnitřní movité vybavení interiéru. U těchto památek je věnována pozornost historickému vývoji, a pak zejména celkovému zdokumentování, zhodnocení a posouzení současného stavu na základě terénního výzkumu. Součástí práce je i analýza krádeží sakrálních uměleckých děl na území Plzeňského kraje. V závěru práce je pozornost soustředěna na celkové shrnutí zdokumentovaného a následně zpracovaného materiálu. Představeny jsou i možnosti obnovy památek.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with a significant cultural monument, the Church of the Assumption of the Virgin, located in the premises of the Franciscan monastery in Pilsen. The thesis presents a brief history of the entire Franciscan monastery with the respective church, also an introduction of their personal patrons Saint Francis and the Assumption of the Virgin. The main part of the paper attempts to describe the artistic decoration of the church. It includes in particular the interior movable equipment. The objects under monument preservation were selected that are the main part of the interior equipment of the church. In these monuments, attention is paid to the historical development and in particular to the overall documenting, evaluation and assessment of the current state based on field research. The thesis also includes an analysis of thefts of sacral objects of art in the Pilsen Region. In the conclusion work, attention is paid to the general summary of the documented and then processed material. Presented are also possibilities restorations of the monuments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - FN - Posvatna mista - Kostel Nanebevzeti Panny Marie v arealu frantis. klastera v Plzni.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novackova Michaela_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Novackova Michaela_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Novackova_Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce401,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4868

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.