Title: Tematický celek Šelmy ve výuce biologie na SŠ
Other Titles: Thematic unit of the Beasts of prey in biology curriculum for secondary schools
Authors: Reiserová, Zuzana
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48694
Keywords: výuka;šelmy;biologie;přírodopis;střední škola;rvp g;učebnice;obsahová analýza učebnic;dotazník;dotazníkové šetření;aktivizační metody;klíčové kompetence
Keywords in different language: curriculum;beasts of prey;biology;natural history;secondary school;curriculum framework;textbooks;content analysis of textbooks;questionnaire;questionnaire construction;teaching methods;essential competence
Abstract: Náplní této diplomové práce je problematika tematického celku Šelmy ve výuce biologie na střední škole. Téma Šelmy bylo zasazeno do jednotlivých celků, které se následně propojují. Teoretická část se soustředí na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a na ukotvení tématu Šelmy v tomto programu. Dále se teorie zabývá učebnicemi a jejich výzkumem. Praktická část se věnuje analýze tematického celku Šelmy v učebnicích přírodopisu a biologie. Obsahem této části jsou také výsledky dotazníkového šetření na téma Výuka tematického celku Šelmy na středních školách. Výsledky analýzy učebnic a dotazníkového šetření jsou konfrontovány mezi sebou v diskusi. Na základě výsledků z dotazníkového šetření a odborných zdrojů vznikly vlastní návrhy do výuky, které mohou sloužit učitelům biologie jako inspirace.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is the issue of the thematic unit of the Beasts of prey in biology curriculum for secondary schools. The topic of the Beasts of prey has been set into individual units, which are subsequently interconnected. The theoretical part focuses on the curriculum framework for grammar schools and also on the anchoring of the topic of the Beasts of prey in it. Furthermore, the theory deals with textbooks and their research. The practical part is devoted to the analysis of the thematic unit of the Beasts of prey in textbooks for natural history and biology classes. This section also contains the results of a questionnaire construction of "the Teaching of thematic unit the Beasts of prey in secondary schools". The results of the analysis of textbooks and questionnaire construction are confronted with each other in the discussion. Original suggestions for teaching were created based on the results of questionnaire construction and professional resources, which can serve as an inspiration for biology teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Reiserova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Reiserova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Reiserova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce937,82 kBAdobe PDFView/Open
Reiserova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce663,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.