Název: Charakter a důsledky tereziánských reforem
Další názvy: Nature and Consequences of the Maria Theresia´s reforms
Autoři: Wernerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Skřivan, Aleš
Oponent: Petrišáková, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4876
Klíčová slova: Marie Terezie;války o rakouské dědictví;reformy;školský systém;armáda;správa;soudnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: Maria Theresa;wars of austrian succession;reforms;educational system;armmy;administration;judiciary
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá charakteristickými rysy reformní činnosti Marie Terezie se zaměřením na průběh a důsledky reforem především pro země Koruny české. Během své čtyřicetileté vlády se Marie Terezie významně podílela na změnách a dalším utváření habsburské monarchie. Cílem reforem byla modernizace a reorganizace jednotlivých zemí habsburského soustátí. Tereziánské reformy měly na život v českých a rakouských zemích pozitivní dopad v podobě pokrokových změn v hospodářské, ekonomické, vojenské a sociální oblasti i negativní v podobě centralismu a germanizace obyvatelstva.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the characteristic features of the reformative activities of Maria Theresia special on the course and the consequences of reforms mainly for countries of the Bohemian Crown. During her forty years government participated Maria Theresia significantly in the changes and further shaping of the Habsburg monarchy. The goal of the reforms was modernization and reorganization of individual countries of the Habsburg monarchy. Reforms of Maria Theresia had positive consequences for life of Bohemian and Austrian countries such as progressive changes in economic, military and social area and negative consequences - centralism and Germanization of the population.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wernerova Lucie_Skrivan Ales prof..rtfPosudek vedoucího práce17,49 kBRTFZobrazit/otevřít
Wernerova Lucie_Petrisakova Lucie.docPosudek oponenta práce64,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Wernerova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce374,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4876

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.