Title: Charakter a důsledky tereziánských reforem
Other Titles: Nature and Consequences of the Maria Theresia´s reforms
Authors: Wernerová, Lucie
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Petrišáková, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4876
Keywords: Marie Terezie;války o rakouské dědictví;reformy;školský systém;armáda;správa;soudnictví
Keywords in different language: Maria Theresa;wars of austrian succession;reforms;educational system;armmy;administration;judiciary
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá charakteristickými rysy reformní činnosti Marie Terezie se zaměřením na průběh a důsledky reforem především pro země Koruny české. Během své čtyřicetileté vlády se Marie Terezie významně podílela na změnách a dalším utváření habsburské monarchie. Cílem reforem byla modernizace a reorganizace jednotlivých zemí habsburského soustátí. Tereziánské reformy měly na život v českých a rakouských zemích pozitivní dopad v podobě pokrokových změn v hospodářské, ekonomické, vojenské a sociální oblasti i negativní v podobě centralismu a germanizace obyvatelstva.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the characteristic features of the reformative activities of Maria Theresia special on the course and the consequences of reforms mainly for countries of the Bohemian Crown. During her forty years government participated Maria Theresia significantly in the changes and further shaping of the Habsburg monarchy. The goal of the reforms was modernization and reorganization of individual countries of the Habsburg monarchy. Reforms of Maria Theresia had positive consequences for life of Bohemian and Austrian countries such as progressive changes in economic, military and social area and negative consequences - centralism and Germanization of the population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Wernerova Lucie_Skrivan Ales prof..rtfPosudek vedoucího práce17,49 kBRTFView/Open
Wernerova Lucie_Petrisakova Lucie.docPosudek oponenta práce64,5 kBMicrosoft WordView/Open
Wernerova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce374,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.