Název: Vývoj sklářského průmyslu v západních Čechách v kontextu evropské průmyslové revoluce
Další názvy: Development of West Bohemian glass industry in the context of European Industrial Revolution
Autoři: Englišová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Pech, Milan
Oponent: Janko, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4884
Klíčová slova: sklářský průmysl;Západní Čechy;19. století;Kavalír;Rückl;Preitenštejn;Nová Sázava;průmyslová revoluce;sklář
Klíčová slova v dalším jazyce: glass industry;West Bohemia region;19th century;Kavalier;Rückl;Preitenstein;Nová Sázava;industrial revolution;glassmaker
Abstrakt: Práce je zaměřena na nejvýznamnější období rozkvětu sklářské výroby v západních Čechách 19. století. Po stručném přehledu historie sklářství se postupně zabývá světovým a zvláště evropským kontextem, vyhodnocuje vlivy politického a společenského dění na vývoj středoevropského regionu včetně přírodních vlivů a surovinových zdrojů a v hlavní části se zaostřuje na západočeskou oblast. Zabývá se obšírně sociální tematikou a v závěru vyhodnocuje stěžejní úseky 19. století a vykresluje sklářství jako velmi významnou aktivitu sledovaného období, spolu s jeho postupným útlumem. Prostředkem pro názornou ilustraci vývoje celého období jsou dvě ve své době známé sklárny, Preitenštejnská sklárna a huť Nová Sázava v Bezvěrově.
Abstrakt v dalším jazyce: This study is concerning with the most important period of glass production boom in West Bohemia in the 19th century. The brief survey of the glass-making history is following by world and specially European context. Impacts of political and social affairs on the development of the middle-European region are evaluated together with the impact of natural conditions and raw material resources. Usually part the West Bohemian region is focused. The work is dealing extensively with the social theme and in conclusion is reviewing the main points of the 19th century. The glass industry is pictured as a very important activity of the studied era together with its followed recession. A functional tool for an illustrative presentation of the development over the whole era is two in their time very known glassworks, Preitenstein glassworks and Nová Sázava in Bezvěrov municipality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Englisova Marketa_Pech Milan.pdfPosudek vedoucího práce99,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Englisova Marketa_Janko Jan.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Englisova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce247,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4884

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.