Title: Kuželosečky a jiné křivky
Other Titles: Conics and other curves
Authors: Sýkorová, Karolína
Advisor: Tomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
Referee: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48856
Keywords: kuželosečka;kružnice;elipsa;parabola;hyperbola;excentricita;numerická excentricita
Keywords in different language: conic sections;circle;ellipse;parabola;hyperbola;eccentricity;numerical eccentricity
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá kuželosečkami, které jsou zajímavou součástí výuky matematiky a deskriptivní geometrie na středních školách. Práce obsahuje rešerši rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školních vzdělávacích programů (ŠVP), shrnutí definic a základních vlastností kuželoseček a řešené úlohy, ve kterých se kuželosečky vyskytují. Součástí práce je velké množství appletů vytvořených pomocí bezplatného programu GeoGebra, které pomáhají s propojováním pojmů a vlastností kuželoseček
Abstract in different language: This diploma thesis deals with conic section topic which takes an interesting part in math tuition as well as constructive geometry at secondary schools within the Czech Republic. This document contains a research of Framework Education Programme (curriculum), School Education Programme, summarizing of definitions and basic properties of conics including dealing with tasks where they appear to be. The part of the research is a high amount of applets created by free software called GeoGebra which helps with connecting terms and properties of conics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce14,91 MBAdobe PDFView/Open
PV_Sykorova.pdfPosudek vedoucího práce599,05 kBAdobe PDFView/Open
PO_Sykorova.pdfPosudek oponenta práce728,29 kBAdobe PDFView/Open
P_Sykorova.pdfPrůběh obhajoby práce206,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.