Title: Laserově indukovaná funkcionalizace porézních titanových povrchů pro biomedicíncké aplikace
Other Titles: Laser-induced functionalization of porous titanium surfaces for biomedical applications
Authors: Holzman, Martin
Advisor: Křenek Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vála Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48859
Keywords: biomateriály;povrchová modifikace;titan;pulsní laserová depozice;disilicid vápníku;biomedicína
Keywords in different language: biomaterials;surface modification;titanium;pulsed laser deposition;calcium disilicide;biomedicine
Abstract: Bakalářská práce se věnuje funkcionalizaci hladkého a texturovaného titanového povrchu za pomocí disilicidu vápníku. Pulsní laserová depozice byla provedena v prostředí vakua a lihu. Získané nanočástice byly charakterizovány pomocí dynamického rozptylu světla, skenovacího elektronového mikroskopu, Ramanovy spektroskopie, rentgenové difrakční analýzy a rentgenové fotoelektronové spektroskopie. Na práškovém disilicidu vápníku byly provedeny termické analýzy pomocí diferenční skenovací kalorimetrie a termogravimetrie. Výsledkem je získání nanočástic disilicidu vápníku a objev dalších sloučenin, např. siloxany.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the functionalization of a smooth and textured titanium surface using calcium disilicide. Pulsed laser deposition was performed in a vacuum and alcohol environment. The obtained nanoparticles were characterized by dynamic light scattering, scanning electron microscopy, Raman spectroscopy, X-ray diffraction analysis and X-ray photoelectron spectroscopy. Thermal analyses were performed on calcium disilicide powder using differential scanning calorimetry and thermogravimetry. The result is obtained calcium disilicide nanoparticles and the discovery of other compounds, such as siloxanes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Holzman.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,24 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce55,26 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.