Title: Optimalizace obrábění a následné pasování mechanismu Ball-And-Socket u radiálního naklápěcího ložiska
Other Titles: Machining optimization and subsequent fitting of the Ball-And-Socket mechanism for the radial tilting bearing
Authors: Bábík, Lukáš
Advisor: Povolný Michal, Ing.
Referee: Zatloukal Tomáš, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48865
Keywords: kluzná ložiska;ball and socket;obrábění
Keywords in different language: plain bearings;ball and socket;machining
Abstract: Cílem bakalářské práce je zmapování současného stavu výroby ball and socket. Navržení řešení, která napomohou k optimalizaci výroby a případného pasování ball and socket. Z 6 navržených řešení byli 3 řešení ověřeny experimentem. Po provedení experimentů se 3-osé obrábění jeví jako nejlepší aplikace pro obrábění prvků socket, ale nevhodná pro výrobu prvků ball. Prvky ball v případě potřeby vyrábět současným způsobem (soustružením).
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to map the current state of ball and socket production. Designing solutions that will help optimize production and possible ball and socket fitting. Of the 6 proposed solutions, 3 solutions were verified experimentally. After performing the experiments, 3-axis machining appears to be the best application for machining socket elements, but unsuitable for the production of ball elements. If necessary, produce the ball elements in the current way (by turning).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas Babik_bakalarska prace-final.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,9 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,26 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.