Title: Role ergoterapeuta u předčasně narozených dětí v České republice
Other Titles: The role of the occupational therapist for premature born babies in the Czech Republic
Authors: Bílková, Anna
Advisor: Vrbská Veronika, MSc.
Referee: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48892
Keywords: předčasně narozené dítě;neonatologické oddělení;ergoterapie;bobath koncept;bazální stimulace;senzorická integrace
Keywords in different language: premature born baby;neonatal intensive care unit;occupational therapy;bobath concept;basal stimulation;sensory integration
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rolí ergoterapeuta u předčasně narozených dětí. Autor této práce považuje za důležité přiblížit roli ergoterapeuta rodičům předčasně narozených dětí. Problematika předčasně narozených dětí je shrnuta v teoretické části. V teoretické části jsou také poznatky z oboru ergoterapie, která přibližuje práci ergoterapeuta u nedonošených dětí. Jsou zde zahrnuty ergoterapeutické intervence, které se využívají v problematice předčasně narozených dětí. Praktická část se skládá ze dvou dotazníků, které byly rozeslány rodičům předčasně narozených dětí a ergoterapeutům, kteří pracují s předčasně narozenými dětmi.
Abstract in different language: This bachelor thesis looks at the role of an occupational therapist for premature born babies. The author of this thesis considers it important to bring the role of the occupational therapist closer to the parents of premature babies. The problem of preterm infants is summarized in the theoretical part. In the theoretical part, there are also knowledge from the field of occupational therapy, which approximates the work of occupational therapists for premature babies. Occupational therapy interventions are included and are used in the issue of preterm births. The practical part consists of two questionnaires sent out to parents of premature babies and occupational therapists who work with premature babies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilkova_Anna_ERG_BP.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK_Bilkova.pdfPosudek vedoucího práce311,8 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK_Bilkova.pdfPosudek oponenta práce325,59 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova.pdfPrůběh obhajoby práce352,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.