Title: Škola zad u dětí mladšího školního věku
Other Titles: The Back school in primary school children
Authors: Bejvančický, Jan
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48895
Keywords: mladší školní věk;děti mladšího školního věku;první stupeň;škola zad;tělesná výchova
Keywords in different language: primary school age;primary school age children;lower primary school;the back school;physical education
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit, jak probíhají hodiny tělesné výchovy na základní škole u dětí ve věku 6 až 12 let včetně posouzení uplatnění prvků Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a prvků školy zad v rámci primární prevence bolesti zad. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsán program Školy zad, děti mladšího školního věku a postura a držení těla. Praktická část popisuje průběh výzkumu, zahrnuje výsledky a v neposlední řadě diskuzi vztahující se k výsledkům měření. Metodikou kvalitativního výzkumu bylo nezúčastněné a přímé pozorování 27 hodin tělesné výchovy tříd prvního stupně vybrané základní školy. Většina prvků Rámcového vzdělávacího programu byla během pozorovaných hodin naplněna u všech tříd, prvky školy zad v rámci primární prevence vzniku bolesti zad však byly zařazeny minimálně.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis was to evaluate how physical education classes at primary school for children aged 6 to 12 took place including an assessment of the application of elements of the Framework Educational Program from the Ministry of Education, Youth and Sports and elements of the Back school in primary prevention of back pain. The thesis consists of the theoretical and practical part. The theoretical part describes the Back school program, primary school age children and posture. The practical part describes the process of research, includes the results and last but not least a discussion related to the measurement results. The methodology of qualitative research was non-participatory and direct observation of 27 hours of physical education of lower primary school in selected primary school. Most of the elements of the Framework Educational Program were fulfilled in all of the classes during the observation. Elements of the Back school within the primary prevention of back pain were included minimally.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bejvancicky_Jan_FYT_BP.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK _ Bejvancicky.pdfPosudek vedoucího práce308,96 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK_Bejvancicky.pdfPosudek oponenta práce362,15 kBAdobe PDFView/Open
Bejvancicky.pdfPrůběh obhajoby práce345,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.