Title: Náhodné procházky na grafu
Other Titles: Random walks on graphs
Authors: Podroužek, Josef
Advisor: Švígler Vladimír, RNDr. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48902
Keywords: náhodná procházka;graf;čas pokrytí;očekávaný čas pokrytí
Keywords in different language: random walk;graph;cover time;expected cover time
Abstract: V této práci se zabýváme očekávaným časem pokrytí náhodné procházky na grafu. Očekávaný čas pokrytí chápeme jako průměrný počet kroků potřebných k navštívení všech vrcholů daného grafu. Ukážeme si odvození očekávaného času pokrytí náhodné procházky na úplném grafu a cestě. Práce je doplněna numerickými výpočty očekávaného času pokrytí pro konkrétní typy grafů a nastínění vlivu minimálního stupně grafu na očekávaný čas pokrytí grafu.
Abstract in different language: In the thesis, we study expected cover time of a random walk on a graph. We consider expected cover time as an average number of steps which takes to visit all vertices of the graph. We will show the derivation of an expected cover time formula for the complete graph and the path graph. Furthermore, there are numerical calculations of expected cover time of the random walk on several types of graphs. We will use the numerical calculations to show the relation between the expected cover time and the minimal degree of graph.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JP_final_0.pdfPlný text práce416,87 kBAdobe PDFView/Open
PO_Podrouzek.pdfPosudek oponenta práce423,53 kBAdobe PDFView/Open
PV_Podrouzek.pdfPosudek vedoucího práce582,74 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Podrouzek.pdfPrůběh obhajoby práce143,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.