Title: Akumulace elektrické energie
Other Titles: Electric energy accumulation
Authors: Kugel, Lubomír
Advisor: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48913
Keywords: skladování energie;mechanická akumulace energie;baterie;akumulace do stlačeného vzduchu;redox;tepelná akumulace energie;superkapacitor;smes
Keywords in different language: energy storage;mechanical energy storage;bateries;compressed air energy storage;redox;thermal energy storage;supercapacitor;smes
Abstract: Bakalářská práce se v úvodu zabývá zdůvodněním akumulace elektrické energie a v následně jsou představeny příklady dnes známých možností akumulace, jejich technologie a princip činnosti. Jejich vlastnosti jsou posuzovány nejen z energetického, ale také z ekonomického a ekologického hlediska. K závěru práce jsou pro snazší porovnání shrnuty základní informace jednotlivých technologií akumulace energie a také uvedeny příklady realizovaných technologií v České republice a ve světě. Samotný závěr práce se věnuje využívání konkrétních akumulačních technologií ve spojení s různými druhy obnovitelných zdrojů energie a shrnutí ekologických dopadů.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the rationale for the accumulation of electricity and then presents examples of today's known possibilities of accumulation, their technology and principle of operation. Their properties are assessed not only from an energy point of view, but also from an economic and ecological point of view. At the end of the work, for easier comparison, basic information about individual technologies of energy storage is summarized and examples of realized technologies in the Czech Republic and in the world are given. The very conclusion of the work is devoted to the use of specific storage technologies in conjunction with different types of renewable energy sources and a summary of enviromental impacts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Akumulace elektricke energie Lubomir Kugel.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce37,2 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce36,2 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.