Title: Výpočet větrné elektrárny při respektování ekonomických a ekologických požadavků
Other Titles: Calculation of wind power while respecting economic and environmental requirements
Authors: Urbánek, Leoš
Advisor: Dvorský Emil, Doc. Ing. CSc.
Referee: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48915
Keywords: větrná energie;větrné elektrárny;negativní vlivy větrných elektráren;výpočet výkonu větrné elektrárny;ekologické parametry větrné elektrárny;ekonomické parametry větrné elektrárny
Keywords in different language: wind energy;wind power plants;negative effects of wind power plants;calculation of wind power plant performance;ecological parameters of wind power plants;economic parameters of wind power plants
Abstract: Získávání elektrické energie z obnovitelných energetických zdrojů je dnes velmi často diskutovaným tématem. Mezi tyto obnovitelné zdroje se samozřejmě řadí vítr, který zastupuje značnou část vyráběné elektrické energie za použití těchto "zelených" zdrojů. Zatímco technologicky je tento způsob výroby elektřiny zvládnut relativně dobře, začíná se čím dál častěji hovořit o negativních vlivech, skrývajících se za touto perspektivní technologií. V této práci byly shrnuty známé negativní efekty ekonomického i ekologického charakteru. Bylo vybráno místo pro hypotetickou stavbu větrné elektrárny a popsány možné vlivy na okolí.
Abstract in different language: Obtaining electricity from renewable energy sources is a very often discussed topic today. Of course, these renewable sources include wind, which represents a large part of the electricity produced using these "green" sources. While technologically this way of generating electricity is managed relatively well, there is more and more talk about the negative influences behind this promising technology. In this work, the known negative effects of economic and ecological nature were summarized. A site for a hypothetical wind power plant construction was chosen and possible effects on the surroundings were described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Urbanek_L..pdfPlný text práce4,09 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,78 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,33 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.