Title: Potenciál rozvoje mikrokogenerace v České republice
Other Titles: Potential of Microcogeneration Development in the Czech Republic
Authors: Bůžek, Ondřej
Advisor: Raková Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Dvorský Emil, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48916
Keywords: kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie;mikrokogenerační jednotka;decentralizovaná výroba;obnovitelné zdroje energie;elektrizační soustava;regulace frekvence a napětí;statické frekvenční a napěťové charakteristiky;smart grid
Keywords in different language: combined heat and power generation;microcogeneration unit;decentralized production;renewable energy;electrical system;frequency and voltage regulation;static frequency and voltage characteristics;smart grid
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je posouzení možnosti rozvoje mikrokogenerace v České republice a jejího využití pro regulaci frekvence a napětí v elektrizační soustavě. Na začátku práce je vysvětlen princip regulace napětí a frekvence v elektrizační soustavě. Druhá část práce má za úkol objasnit princip obecně kogeneračních jednotek, kde je provedené porovnání primárních jednotek a jsou zde i uvedeny jejich parametry. Jelikož se budoucnost energetiky ubírá cestou decentralizované výroby, kam řadíme mikrokogenerační jednotky a obnovitelné zdroje energie, tak třetí část se věnuje vzájemnému porovnání těchto technologií. Následující část práce obsahuje současné využití mikrokogeneračních jednotek a plánovaný budoucí rozvoj těchto jednotek. V závěru této bakalářské práce je provedena počítačová simulace, s jejíž pomocí je analyzována možnost regulace napětí a frekvence v elektrizační soustavě za pomoci mikrokogeneračních jednotek.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to assess the possibility of developing micro-cogeneration in the Czech Republic and its use for frequency and voltage regulation in the power system. At the beginning of the thesis, the principle of frequency and voltage regulation in the electrical system is explained. The second part of the thesis aims to clarify the principle of generally cogeneration units, where a comparison of primary units and their parameters are formed. As the future of energy heads towards to decentralized production, which includes micro-cogeneration units and renewable energy sources, the third part of the thesis is devoted to the mutual comparison of these technologies. The following part of the thesis consists of the current use of micro-cogeneration units and the planned future development of these units. In the conclusion of this bachelor's thesis, a computer simulation is performed, which analyses the possibility of voltage and frequency regulation in the power system using micro-cogeneration units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potencial rozvoje mikrokogenerace v Ceske republice.pdfPlný text práce4,48 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce51,86 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,42 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.