Title: Výpočet zkratových proudů v průmyslové síti
Other Titles: Short-circuit current calculation in an industrial network
Authors: Klíma, Martin
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48919
Keywords: poruchový stav;zkrat;zkratový proud;metoda ekvivalentního zdroje napětí;výpočet;porovnání přesnosti
Keywords in different language: fault condition;short-circuit;short-circuit current;equivalent voltage source method;calculation;accuracy comparation
Abstract: Tato práce se v teoretické části věnuje popisu zkratových poruch v elektrických sítích, jednotlivých druhů zkratů, jejich příčin, průvodních jevů, časového průběhu zkratového proudu, jeho složek a charakteristických hodnot. Dále popisuje postup výpočtu zkratových proudů pomocí metody ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu dle technické normy ČSN EN 60909-0 s uvedením možných zjednodušení postupu a podmínek jejich užití. Praktická část práce se zabývá výpočtem zkratových poměrů při několika zkratech v průmyslové síti dle konkrétního zadání se zaměřením na dopady zjednodušení postupu výpočtů na přesnost výsledku. Zkratové poměry jsou určeny pomocí přesného výpočtu dle technické normy ČSN EN 60909-0 a také pomocí výpočtů různě zjednodušenými postupy. Výsledky výpočtů jsou poté porovnány s následným vyhodnocením dopadů možných zjednodušení postupu výpočtu na přesnost výsledku.
Abstract in different language: In theorethical part, this thesis describes types, causations and consequences of short - circuits in electrical networks and time progression, components and characteristic values of short - circuit current. It also describes calculation of short - circuit current using method of equivalent voltage source in the place of the short - circuit according to the technical standard ČSN EN 60909-0 and specifies possible simplifications of the calculation with conditions of their use. The practical part of this thesis contains calculations of several short - circuit in specified industrial network with focus on impact of simplifications of calculations on results accuracy. The values are calculated using the accurate process described in the technical standard and also with use of various simplifications. The results are then compared and the impact of simplifications on results accuracy is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vskp1_k.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,17 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,15 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.