Title: Problematika připojování obnovitelných zdrojů energie do distribuční sítě
Other Titles: The connecting issues of renewable power energy generations in to the distribution network
Authors: Mencl, Dominik
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48922
Keywords: elektrizační soustava;distribuční síť;obnovitelné zdroje;jalový výkon;napětí
Keywords in different language: electricity grid;distribution grid;renewable power sources;reactive power;active power;voltage
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem připojování obnovitelných zdrojů do distribuční sítě. Jsou zde rozebrány zákony a vyhlášky pojednávající o požadavcích na připojované zdroje. V případě větších zdrojů se jedná především o povinnosti týkající se řízení jalového a činného výkonu. U zdrojů menších výkonů se zaměřuje na mikrozdroje a jejich zjednodušené připojení do distribuční sítě. Dále je v práci rozebrán jalový výkon, způsoby jeho řízení a jeho vliv na velikost napětí. V závěrečné praktické části je na případu konkrétní sítě popsáno, jakým způsobem ovlivňuje připojený zdroj napěťové poměry sítě v závislosti na jalovém, popřípadě činném výkonu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with connecting of renewable sources to the distribution grid. Laws and ordinances dealing with requirements for connected sources are described here. For sources of bigger powers are analysed especially requirements for requlation of active and reactive power. In case of smaller power sources the thesis is focused on micro sources and their simplified connection to the distribution grid. In the next part, the reactive power is analyzed, especially its compensation and influences on the voltage magnitude. In the final practical part is on the example of specific grid described, how the connected source could effect voltage rations depending on the supllied reactive or active power.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mencl.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,98 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,58 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.