Title: Technologie SMR pro dálkové vytápění v ČR
Other Titles: SMRs technologies for district heating in the Czech Republic
Authors: Ullmann, Jan
Advisor: Mašata David, Ing.
Referee: Vilímová Eva, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48927
Keywords: teplárenství v čr;dekarbonizace;jaderná energetika;malé modulární reaktory
Keywords in different language: heating industry in the czech republic;decarbonization;nuclear energy;small modular reactors
Abstract: Předkládaná práce se zabývá v první části zejména přehledem malých modulárních reaktorů pro využití v teplárenské síti v ČR. Přehled reaktorů byl sestaven na základě výkonové diverzifikace, a také s ohledem na zemi vzniku prototypu. Součástí tohoto přehledu je historický pohled na první jaderné reaktory pro dálkové vytápění (reaktory ?gesta a Secure). Dále je analyzováno teplárenství v ČR, teplárenský mix a popisováno, jakým způsobem dochází v této oblasti k dekarbonizaci a modernizaci. Současně práce obsahuje přehled aktuálně problematických částí teplárenství (cena emisních povolenek a plynu). Je přidán pohled k inovaci v rámci možnosti skladování energie. Práce zprostředkovává hlavní požadavky pro definování vhodných lokalit pro jaderný zdroj a popisuje v jakém stádiu se nacházejí historicky schválené, nerealizované, lokality pro tyto zdroje. Součástí práce je orientační výpočet tepelné energie, kterou dokážou jednotlivé reaktory dodat při různé regulaci výkonu během topné sezóny. Závěrem se práce snaží vyhodnotit všechna získaná data ohledně realizace SMR, a stanovit které lokality jsou z pohledu poptávky po tepelné energii pro umístění reaktoru nejvhodnější.
Abstract in different language: In the first part, the presented work deals mainly with an overview of small modular reactors for district heating in the Czech Republic. The overview of reactors was complied on the basis of power diversification, and also with regard to the country of origin of the prototype. Part of this overview is a historical view of the first nuclear reactors for district heating (?gesta a Secure). Furthermore, the district heating in the Czech Republic, the district heating mix and the way for decarbonisation and modernization in this area are analyzed. The work contains an overview of currently problematic parts of the heating industry (the price of emission allowances and gas). An insight into innovation in energy storage options is added. The work tries to mediate the main requirements for defining suitable sites for a nuclear source and describes at what stage are historically approved, unrealized, sites for these sources. Part of the work is an approximate calculation of thermal energy, which individual reactors can supply with different power control during the heating season. Finally, the work tries to evaluate all the data obtained regarding the implementation of SMR, and determine which sites are the most suitable in terms of thermal energy demand for the location of the reactor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ullmann_BP.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,75 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,47 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.