Title: Zhodnocení současných technologických možností 3D tisku a kalibrace vícemateriálového 3D tisku
Other Titles: Evaluation of current technological possibilities of 3D printing and calibration of multi-material 3D printing
Authors: Hazuka, Ondřej
Advisor: Čermák Radek, Ing.
Referee: Bednář Bedřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48930
Keywords: 3d tisk;3d technologie;možnosti 3d tisku;materiály pro 3d tisk;vícemateriálový tisk;konstrukce 3d tiskárny;fdm;sla;sls
Keywords in different language: 3d printing;3d technology;3d printing capabilities;materials for 3d printing;multi-material printing;construction of 3d printer;fdm;sla;sls
Abstract: Cílem této práce je prozkoumat současné technologie 3D tisku, výhody a nevýhody společně s jejich možnostmi využití prostřednictvím rešerše. Současně práce zmiňuje historii této technologie a potenciální budoucí využití například v podobě rozmáhajícího se tisku domů. Dále se práce zaměřuje na materiály používané v 3D tisku, které ve velké míře určují výsledné vlastnosti výrobku a tím jeho uplatnění například pro tvorbu prototypů, automobilový dílů, součástek pro letectví a mnoho dalšího. Tyto díly mají zpravidla velkou výhodu v podobě tisku složitých dílů, které by jinak musely být tvořeny z více kusů. Takto se šetří nejen materiál a váha, ale také se zlepšují mechanické vlastnosti těchto dílů z jednoho kusu. Práce popisuje také princip funkce vícebarevného/vícemateriálového tisku v případě FDM technologie, jeho výhody a nevýhody, případné problémy, které se u konkrétního přiděleného zařízení vyskytly.
Abstract in different language: The aim of this study is to explore the current 3D printing technologies, their advantages and disadvantages along with their possible applications via research. At the same time, the study mentions the history of this technology and potential future applications such as the proliferation of house printing. The study also focuses on the materials used in 3D printing, which largely determine the final properties of the product and thus its application, for example, for the creation of prototypes, automotive parts, components for aviation and much more. These parts usually have the great advantage of printing complex parts that would otherwise have to be created from multiple pieces. This not only saves material and weight, but also improves the mechanical properties of these one-piece parts. The study also describes the principle of multi-colour/multi-material printing in the case of FDM technology, its advantages and disadvantages, and potential problems encountered with the particular equipment allocated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ondrej_Hazuka_E19B0009P.pdfPlný text práce3,93 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,72 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,12 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.