Title: Software pro zpracování dat z měření
Other Titles: Software for Processing of Measured Data
Authors: Kroj, Luděk
Advisor: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Dražan Jiří, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48932
Keywords: měřicí systémy;zpracování dat;matlab;ni tdms;microsoft xlsx
Keywords in different language: measuring systems;data processing;matlab;ni tdms;microsoft xlsx
Abstract: Práce se zabývá popisem a zpracováním naměřených dat z SKŘ zkušebny RICE. Popisuje obecně používané formáty pro ukládání dat z měřicích systémů se zaměřením na formáty využívané zkušebnou RICE zejména formáty NI TDMS a MS XLSX. Pro účely zpracování dat byla navržena a vytvořena SW aplikace v prostředí systému MATLAB, která umožňuje jednotný způsob základního zpracování naměřených dat, vykreslení grafů v časové i frekvenční oblasti, provedení dalších výpočtů a následný export grafů a dat pro prezentaci nebo další zpracování.
Abstract in different language: The work deals with the description and processing of measured data from the I&C RICE. It describes commonly used formats for storing data from measuring systems with a focus on the formats used by the RICE testing laboratory, especially the NI TDMS and MS XLSX formats. For data processing purposes, a SW application was designed and created in the MATLAB system environment, which enables a uniform method of basic processing of measured data, plotting graphs in the time and frequency domain, performing further calculations and subsequent export of graphs and data for presentation or further processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kroj_2022.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,54 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,18 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.