Title: Určení pohltivosti akustických prvků v dozvukové komoře ve svislé konfiguraci
Other Titles: The determination of acoustic elements sound absorption in reverberation chamber in vertical configuration
Authors: Nolč, Lukáš
Advisor: Bouzek Stanislav, Ing.
Referee: Sýkora Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48937
Keywords: doba dozvuku;dozvuková komora;činitel zvukové pohltivosti;akustický prvek
Keywords in different language: reverberation time;reverberation chamber;sound absorption factor;acoustic element
Abstract: Tato bakalářská práce se v úvodu zabývá teorií týkající se měření v dozvukové komoře. V teoretické části jsou nadefinovány odborné termíny, postupy a metody používané v prostorové akustice a při měření doby dozvuku. V praktické části je poté uveden postup výroby přípravku určeného pro měření akustických obkladů v dozvukové komoře ve svislé konfiguraci. Další část je věnována měření doby dozvuku s dvěma odlišnými akustickými obklady a následnému určení jejich činitele zvukové pohltivosti. Na závěr je uvedeno zhodnocení, jaký vliv má konfigurace akustického prvku na jeho činitele zvukové pohltivosti.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the theory of measurements in the reverberation chamber. The theoretical part defines technical terms, procedures and methods used in room acoustics and in measuring reverberation time. The practical part is focused to the production of the construction that is needed for measuring of acoustic elements in the reverberation chamber, in a vertical configuration. The next part is devoted to measuring of the reverberation time with two different acoustic tiles and the subsequent determination of their sound absorption factor. In the conclusion is determined whether the configuration of the acoustic element influences its sound absorption factor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lukas Nolc.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,92 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,62 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.