Title: Zhodnocení připravenosti podniku na požadavky Zelené Dohody EU
Other Titles: Assessment of the company's readiness for the requirements of the European Green Deal
Authors: Šimánek, Hynek
Advisor: Benešová Andrea, Ing.
Referee: Hirman Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48940
Keywords: dekarbonizace;esg;hodnocení připravenosti;taxonomie eu;zelená dohoda
Keywords in different language: decarbonisation;esg;eu taxonomy;green agreement;readiness assessment
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na souhrn dostupných informací o souboru návrhů uzpůsobujících politiku EU v oblastech energetiky, klimatu, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Tento soubor návrhů je znám jako Zelená dohoda pro Evropu. Dále se práce pokouší shrnout možnosti způsoby přípravy podniků na tyto požadavky a osvětlit jejich principy, dopady či možné nevýhody a to, s ohledem na obrovskou šíři celého tématu, mírně zaměřené z pohledu energetiky.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on a summary of available information on a set of proposals adapting EU policy in the fields of energy, climate, transport and taxation so that they can contribute to reducing net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990. This set of proposals is known as the European Green Deal. Furthermore, the work attempts to summarize the possibilities of ways to prepare companies for these requirements and shed light on their principles, impacts or possible disadvantages, given the huge breadth of the topic, slightly focused from the perspective of energy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Hynek_Simanek_2022.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,98 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,31 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.