Title: Nanometrické přísady pro kompozitní materiály
Other Titles: Nanometric additives of composite materials
Authors: Šmejkal, Vojtěch
Advisor: Michal Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Hornak Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48941
Keywords: kompozitní materiály;výztuž;matrice;nanokompozity;nanopniva;dielektrické vlastnosti;dielektrika
Keywords in different language: composite materials;reinforcement;matrix;nanocomposite;nano-filler;dielectric properties;dielectric
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na popis částí a vlastností kompozitních materiálů s nanometrickými přísadami. Jsou vysvětleny jednotlivé fáze a popsány vlastnosti používaných materiálů pro výrobu. Práce obsahuje také připomenutí důležitých milníků z historie nanotechnologie. Jsou vysvětleny základní fyzikální veličiny, které jsou potřeba pro pochopení chování dielektrika. V závěru jsou uvedeny nanokompozitní materiály pro dielektrické účely a jejich využití v elektrotechnickém průmyslu.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the description of parts and characteristics of composite materials with nanometric additives. Particular phases are explained and characteristics of materials used for production are described. The thesis includes the reminder of important milestones from the history of nanotechnology as well. Basic physical quantities, that are necessary to understand the behaviour of the dielectric, are explained. At the end, nanocomposite materials for dielectric purposes are mentioned, and also their use in the electrotechnical industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Smejkal_Vojtech.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,85 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,61 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.