Title: Přehled technologií pro akumulaci energie
Other Titles: Overview of Energy Storage Technologies
Authors: Vojta, Jan
Advisor: Vinš Martin, Ing. et Ing.
Referee: Hromádka Aleš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48944
Keywords: akumulace energie;akumulátorové baterie;biomasa;elektrárna;obnovitelné zdroje;průtočné baterie;přečerpávací elektrárna;setrvačník;stlačený vzduch;superkondenzátory;syntetická paliva;tepelné systémy;vodík;zkapalněný vzduch
Keywords in different language: energy storage;batteries;biomass;power plant;renewables;flow batteries;pumped storage;flywheel;compressed air;supercapacitors;synthetic fuels;thermal systems;hydrogen;liquefied air
Abstract: Bakalářská práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie pro velká, síťová úložiště. V první části práce jsou popsány akumulační systémy, pomocí kterých je možné energii akumulovat. Pozornost je věnována především systémům využívaným velkými síťovými úložišti. Druhá část práce popisuje výhody a nevýhody jednotlivých akumulačních systémů. V poslední části práce jsou technologie porovnány z hlediska parametrů, vlivu na životní prostředí a jejich možného budoucího vývoje.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the possibilities of electrical energy storage for large, grid scale storage systems. In the first part of the thesis, energy storage systems are described. In particular, attention is paid to systems used by large mass storage systems. The second part of the thesis describes the advantages and disadvantages of each storage system. The last part of the thesis compares the technologies in terms of parameters, environmental impact and their possible future development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prehled technologii pro akumulaci energie.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce66,17 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce46,67 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.