Title: Využití aktuálních technologií pro rychlé vyrovnávání výkonových bilancí v podmínkách ČR
Other Titles: Use of current technologies for fast load-balancing in circumstances of Czech power grid
Authors: Vácha, Marek
Advisor: Mužík Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48964
Keywords: peak-shaving;load-shifting;technologie pro akumulaci;bateriové úložiště;výkonová bilance.
Keywords in different language: peak-shaving;load-shifting;energy storage technologies;battery storage;energy balance.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou jak akumulačních zařízení v distribučních sítích ze strany spotřebitele, tak možností využití takového zařízení pro poskytování podpůrných frekvenčních služeb. V práci jsou nastíněny aktuální technologie pro rychlé vyrovnávání výkonové bilance a jejich možná aplikace na území ČR. Jsou zde i shrnuty legislativní podmínky pro poskytování podpůrných služeb výkonové bilance. Praktická část se věnuje simulaci integrace kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny a vhodně velkého bateriového úložiště do blíže nespecifikovatelného objektu. Závěrem práce je technické, ekologické a ekonomické zhodnocení využití bateriového úložiště a možná aplikovatelnost.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the issue of both storage facilities in distribution networks by the consumer and the possibility of using such equipment to provide frequency supporting services. The work outlines the current technologies for rapid balancing of the power balance and their possible application in the Czech Republic. It also summarizes the legislative conditions for the provision of performance balance support services. The practical part deals with the integration of a co-generation unit, a photovoltaic power plant and a suitably large battery storage facility into an unspecified building. The conclusion of the work is a technical, ecological and economic evaluation of the use of battery storage and possible applicability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vacha.pdfPlný text práce4,62 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,81 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,27 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.