Title: Řešení náhlé zástavy oběhu z pohledu laické veřejnosti
Other Titles: Dealing with sudden arrest of circulation from the point of view of the general public
Authors: Knoblochová, Michaela
Advisor: Bejvančická Petra, PhDr.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48975
Keywords: kpr;srdeční zástava;laická resuscitace;ovlivňující faktory kpr;ochota laické veřejnosti;aed
Keywords in different language: cpr;cardiac arrest;layperson resuscitation;influencing factors cpr;willingness layperson;aed
Abstract: Cílem bakalářské práce je shrnutí a představení aktuálních dohledaných poznatků o faktorech, které ovlivňují ochotu laické veřejnosti poskytnout KPR. Dále popisuje náhlou zá-stavu oběhu, její příčiny a příznaky. Definuje a uvádí rozdělení neodkladné resuscitace. Popisuje jednotlivé postupy základní neodkladné resuscitace. Je také uveden aktuální stav kardiopulmonální resuscitace a náhlé zástavy oběhu mimo nemocniční zařízení. Ovlivňující faktory jsou rozděleny dle jejich působení na negativní a pozitivní. Mezi nejvýznamnější faktory patří nedostatek znalostí a dovedností, strach, vzdělání a školení v BLS, telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace a moderní technologie. Poslední kapitola obsahuje strategie pro zlepšení BLS.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to summarize and present current knowledge about the factors that influence the willingness of the lay public to provide CPR. It also describes the sudden state of circulation, its causes and symptoms. It defines and lists the distribution of urgent resuscitation. It describes the individual procedures of basic urgent resuscitation. The current state of cardiopulmonary resuscitation and sudden cessation of circulation outside the hospital facility is also indicated. Influencing factors are divided according to their effect into negative and positive. The most significant factors include lack of knowledge and skills, fear, education and training in BLS, telephone-assisted emergency resuscitation and modern technology. The last chapter contains strategies for improving BLS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knoblochova Michaela, VSS, BP.pdfPlný text práce469,2 kBAdobe PDFView/Open
Knoblochova_PV.pdfPosudek vedoucího práce301,11 kBAdobe PDFView/Open
Knoblochova_PO.pdfPosudek oponenta práce356,36 kBAdobe PDFView/Open
Knoblochova_H.pdfPrůběh obhajoby práce433,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.