Title: Návrh nápravnice pro úzkorozchodné tramvajové vozidlo
Other Titles: Design of axlebridge for narrow gauge tram vehicle
Authors: Grűn, David
Advisor: Kraus Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Roub Antonín, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49070
Keywords: nápravnice;tramvaj;úzký rozchod;pevnostní analýza;konstrukce;ekonomické zhodnocení
Keywords in different language: axlebridge;tram;narrow gauge;stress analysis;mechanical design;economical evaluation
Abstract: Diplomová práce obsahuje rešerši v oblasti tramvajových vozidel. Následně se zabývá specifikací vhodných materiálů a určením metody výroby. Návrh nápravnice pro úzkorozchodnou tramvaj byl proveden v softwaru CATIA V5. V softwaru ANSYS proběhla pevnostní analýza konstrukce, která zahrnovala 4 zadané stavy napětí. Na základě výsledků byla provedena optimalizace konstrukce pro snížení maximálního napětí. V závěru práce se nachází ekonomické zhodnocení. Diplomová práce obsahuje výkresy v příloze.
Abstract in different language: The diploma thesis contains recherche in the area of the tram vehicles. After that it specifies appropriate materials and determines manufacturing method. The design of the axlebridge for narrow gauge tram was made in software CATIA V5. Stress analysis of the mechanical design, which contained 4 different tensions, was done in software ANSYS. Based on the generated results the mechanical design was optimized for reduction of the maximal tension. The economical evaluation is placed at the end of diploma thesis. The diploma thesis contains drawings in the attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Grun.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFView/Open
Grun_fin.pdfPosudek oponenta práce135,37 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,54 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.