Title: Zpracování projektové dokumentace na úrovni pro stavební povolení pro stavbu Vzdělávací centrum a knihovny Kralovice
Authors: Soukupová, Nikola
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49079
Keywords: vzdělávací centrum;knihovna;kavárna;projektová dokumentace;stavební povolení;statické posouzení;základová patka;kruhový sloup;průvlak;stropní deska;plochá tzv. zelená střecha;železobeton;tepelně-technické posouzení;požárně bezpečnostní řešení;technika prostředí budov
Keywords in different language: education center;library;cafe;project documentation;building permit;static assessment;separate footing;circular column;beam;ceiling slab;flat so-called green roof;reinforced concrete;thermal engineering assessment;fire safety solutions;building environment technology
Abstract: Bakalářská práce se věnuje zpracování projektové dokumentace na úrovni pro stavební povolení pro stavbu Vzdělávacího centra a knihovny Kralovice. Zaměřuje se na architektonický návrh, statické posouzení nosného systému stavby, bezpečnostně požární řešení, bezbariérové užívání stavby, posouzení z hlediska tepelné techniky, a na návrh technického zařízení budovy. Jedná se o třípodlažní budovu s odstupujícími podlažími a zelenými střechami s přilehlým parkovištěm pro návštěvníky vzdělávacího centra a knihovny a s parkem. Budova má za účel primárně sloužit jako knihovna, dále se zde nacházejí prostory výukových a výtvarných učeben, administrativní zázemí, konferenční sál a kavárna. Výkresová část byla zhotovena v programu ARCHICAD20. Pro statické posouzení bylo využito programu FINE EC 2020. Pro textovou část bylo využito softwarů Microsoft Word a Excel.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the elaboration of documentation on the level for a building permit for a building of Educational center and library Kralovice. It focus on architectural design, static assessment of the building's load-bearing system, fire safety solution, barrier-free use of the building, thermal engineering assessment, and focus on the design of the technical equipment of the building. It is a three-storey building with stepping floors and green roofs with an adjacent parking lot for visitors to the educational center and library and with a park. The purpose of the building is primarily to serve as a library, there are also teaching and art classrooms, administrative facilities, a conference hall and a cafe. The drawing part of the bachelor thesis was made in the ARCHICAD20. The FINE EC 2020 program was used for the static assessment. Microsoft Word and Excel software were used for the text part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_VZDELAVACI CENTRUM A KNIHOVNA KRALOVICE_NIKOLA SOUKUPOVA.pdfPlný text práce18,1 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova_oponent.pdfPosudek oponenta práce271,56 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce89,18 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce228,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.