Název: Friedrich Wilhelm Nietzsche - Kritika náboženství a křesťanství
Další názvy: Friedrich Wilhelm Nietzsche - Criticism of religion and Christianity
Autoři: Ulmanová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4908
Klíčová slova: kritika;křesťanství;judaismus;budhismus;nadčlověk;církev;kněží;bůh;mravní hodnoty;morálka
Klíčová slova v dalším jazyce: criticism;christianity;judaism;buddhism;church;priests;god;moral values;morality
Abstrakt: Cílem bakalářské práce by mělo být shrnutí poznatků a sestavení názorů Nietzscheho k otázce náboženství. Měla by se podrobně zabývat Nietzscheho pojetím Boha, víry, náboženství (zejména křesťanství) a morálky. Pro velké množství interpretací autorovo filosofie a tvorby se pokusím pomocí odborných metod (kompilace a komparace) o zmapování období vývoje autorovy tvorby a její zpřehlednění. Z tvorby Nietzscheho i jiných autorů, kteří se tímto tématem zabývali. Výsledkem by mělo být přiblížení tohoto tématu čtenáři, usnadnění orientace v dané problematice a o snahu vytvořit a vyjádřit svůj vlastní ucelený pohled na věc a o pokus odůvodnit a doložit, jak jsem k názoru dospěla.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work should be a summary of the findings and preparation of Nietzsche's views on the question of religion. You should look in detail at Nietzsche's conception of God, faith, religion (especially Christianity) and morality. For a multitude of interpretations of the author's philosophy and work try using specialized techniques (compilation and comparison) to map the development of author's works and its clarification. From the work of Nietzsche and other authors who have dealt with this topic. The result should approach this topic the reader, facilitating orientation in the problem and the efforts to create and express their own comprehensive view of the matter and attempt to justify and demonstrate how I came to the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce230,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ulmanova Jitka2_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce65,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ulmanova Jitka2_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ulmanova_Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce399,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4908

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.