Title: Hledání symetrie v geodatech
Other Titles: Finding the symmetry of geodata
Authors: Anděl, Ondřej
Advisor: Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
Referee: Šmolík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49086
Keywords: gis;geodetická data;zrcadlová souměrnost;přibližná souměrnost;detekce symetrie;globální symetrie;lokální symetrie;hodnocení symetrie
Keywords in different language: gis;geodetic data;reflective symmetry;approximate symmetry;symmetry detection;global symmetry;local symmetry;symmetry evaluation
Abstract: Tato práce je zaměřena na nalezení reflexní symetrie v geodatech pomocí stávajícího softwaru vytvořeného Ing. Lukášem Hrudou. Zmíněný software byl optimalizován pro hledání symetrie v objektech reprezentovaných povrchovými body, proto si nevede dobře s geografickými daty reprezentovanými mračny bodů, kde je symetrie mnohem méně zjevná. Cílem této práce je pro tento typ dat navrhnout metody předzpracování pro zlepšení kvality nalezených rovin symetrie.
Abstract in different language: This thesis is focused on finding the reflective symmetry in geodata using the existing software created by Ing. Lukáš Hruda. The mentioned software was optimized for finding symmetry in objects represented by its surface points, therefore, it does not perform well with geodetic data represented by point clouds where the symmetry is much less expressive. The goal of this work is to propose preprocessing methods to improve the quality of the found symmetry planes for this kind of data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis_text.pdfPlný text práce74,53 MBAdobe PDFView/Open
A20N0074Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce938,34 kBAdobe PDFView/Open
A20N0074Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce535,05 kBAdobe PDFView/Open
A20N0074Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce552,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.