Title: Generování dokumentů z uživatelských šablon
Other Titles: The Generation of Documents from User Templates
Authors: Častorál, Zdeněk
Advisor: Přibyl Petr, Ing.
Referee: Fiala Dalibor, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49087
Keywords: automatizace dokumentů;automatické generování dokumentů;šablony dokumentů;microsoft word;microsoft .net framework;c#;apache velocity;vtl;rozpoznávání jazyka;antlr;formální gramatika;vsto
Keywords in different language: document automation;automated generation of documents;document templates;microsoft word;microsoft .net framework;c#;apache velocity;vtl;language recognition;antlr;formal grammar;vsto
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou automatického generování dokumentů dosazováním dat do uživatelských šablon. Cílem této práce je vytvořit nový softwarový produkt či použít a upravit již existující softwarový produkt třetí strany, který umožňuje vytvářet a editovat šablony dokumentů a následně generovat dokumenty nad připravenou sadou dat do formátu Microsoft Word. Zadavatelem této práce je společnost CCA Group a.s. Práce nejprve shrnuje obecnou problematiku automatizace dokumentů, především se zaměřuje na automatické generování dokumentů. Dále je analyzováno stávající řešení zadavatele včetně jeho nedostatků a poté jsou detailně specifikovány požadavky na nové řešení. V další části práce je zdůvodněn výběr varianty vytvoření nového softwarového produktu, poté je popsán jeho návrh a implementace. Na závěr je uveden průběh testování implementovaného softwarového produktu.
Abstract in different language: This Master's thesis explores the issues surrounding the automated generation of documents by inserting data into user templates. The objective of this paper is to develop a new software product, or use and modify an existing software product made by a third party, which could be used to create and edit document templates and subsequently generate documents in the Microsoft Word format over a prepared data set. The work presented here has been commissioned by CCA Group a.s. The thesis opens with an overview of the general issues that are encountered in document automation, primarily focusing on the automated generation of documents. This is followed by an analysis of the existing solution used by the company that has commissioned this work, including any shortcomings of that solution. The next part of the paper presents in great detail the specific requirements that need to be met as part of a new solution. The paper then explores the reasons why the particular variant of the new software product has been selected, which is then followed by a description of the proposal and implementation of the new product. Finally, the paper presents the course of tests performed when the software product was being implemented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zdenek_Castoral.pdfPlný text práce5,36 MBAdobe PDFView/Open
A19N0026Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce545,48 kBAdobe PDFView/Open
A19N0026Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce403,8 kBAdobe PDFView/Open
A19N0026Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce572 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.