Title: Analýza závislostí softwarových artefaktů
Other Titles: Dependency Analysis of Software Artefacts
Authors: Hotovec, Milan
Advisor: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
Referee: Daněk Jakub, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49089
Keywords: analýza závislostí;graf závislostí;softwarové artefakty;nuget;pypi;json
Keywords in different language: dependency analysis;dependency graph;software artefacts;nuget;pypi;json
Abstract: Cílem diplomové práce je seznámit se s komponentově orientovaným vývojem softwaru, následně se způsoby reprezentace a analýzy grafových dat. V rámci práce byl navrhnut a popsán obecný úložný formát pro uložení grafu závislostí. Byla vydefinována množina problémů, které vyžadují dodatečnou analýzu grafu závislostí. Došlo k vytvoření dvou nástrojů, vytvářejících graf závislostí ze specifických repozitářů. Nástroje jsou pro repozitář Nuget, pro platformu .NET a pro repozitář PyPI, pro jazyk Python. V neposlední řadě byly také navrhnuty a vytvořeny specializované analyzátory, které dokáží provádět analýzu nad získanými daty. Nástroje byly vytvořeny s důrazem na co největší obecné použití a snadnou rozšířitelnost. Nástroje dokáží poskytnout potřebná data pro analýzu a výstupy analýz jsou přínosné při zkvalitňování softwaru.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to familiarize with the component oriented software development, furthermore with possibilities of graph data representation and analysis. Within the thesis, a general storage format for storing the dependency graph was proposed. A set of the problems that requires additional dependency graph analysis, was also defined within this thesis. Two dependency graph creation tools were implemented, each tool specializes on one repository type and its result is the dependency graph for the given artefacts in the given technology. One tool is for Nuget, the .NET platform package repository and the second is for PyPI, Python package registry. Also, specialized analyzers were designed and implemented, performing specific analysis on the given dependency data. The tools were designed with emphasis on general use and easy extensibility. The tools can provide the necessary data for analysis and the results of the analyzers are beneficial in improving the quality of the software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A20N0081P_Hotovec.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
A20N0081Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce60 kBAdobe PDFView/Open
A20N0081Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce801,72 kBAdobe PDFView/Open
A20N0081Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce584,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.