Title: Obytné vozidlo pro mobilní DJe
Other Titles: Motorhome for mobile DJs
Authors: Javorský, Jan
Advisor: Korabečný Jan, Mgr. art.
Referee: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49105
Keywords: vozidlo;mobilní pódium;venkovní akce
Keywords in different language: vehicle;mobile stage;outdoor event
Abstract: Mým záměrem bylo vytvořit obytné vozidlo se zabudovaným pódiem pro dje. Toto téma jsem si vybral kvůli osobnímu zájmu o hudbu a hudební akce. Ve volném čase se věnuji djingu a tvorbě hudby a hudebních videoklipů. Moje vize byla spojit tyto koníčky s designem, který studuji a vytvořit vozidlo, které by se v současné době mohlo realizovat. Hledal jsem nové možnosti v této problematice a chtěl jsem přijít s konkurenceschopným návrhem po všech stránkách. Po průzkumu a rešerši jsem musel přehodnotit svoje zadání a mírně se odchýlit od původního návrhu. Zjistil jsem, že djové na cestách mezi akcemi nepotřebují takové zázemí ve svém vozidle, neboť samotné akce jim proplácejí ubytování a další služby. Díky tomuto zjištění jsem se začal více soustředit na samotné pódium a smysl celého vozidla. Mobilní pódia se používají na venkovní akce. Ty nebývají na jednom místě pořád a tak se neustále staví a bourají. Z tohoto důvodu se vytvářejí vozidla se zabudovanými částmi pódia, kde se řeší co nejefektivnější možnosti mechanismů a konstrukcí pro co nejrychlejší přestavbu. Převážně se u těchto vozů využívají hydraulické mechanismy používající elektrickou energii a samotná stavba pódia se buduje v několika lidech. Mým cílem bylo tyto negativní aspekty odstranit a ušetřit tak peníze za spotřebovanou energii a za lidskou výpomoc. Vozidlo se tedy dá přestavět v jedné osobě za použití pouze lidské síly. Velkým bonusem vozidla je jeho variabilita. Ať už v připevnění nástavby na dodávku, malý nákladní automobil nebo na přívěs za auto, tak i v interiéru, který je jednoduchý pro potřebné přestavby.
Abstract in different language: My plan was to create motor home with inbuilt stage for DJ. I choose this theme because of my personal interest in music and music events. I spend my free time DJing, making music and videoclips. My vision was to combine my hobbies with design, which I study. So I created vehicle that could currently take place. I've been looking for new possibilities in this issue and I wanted to come up with competitive idea in every way possible. I had to reconsider my assignment and deviate from original idea after doing my research. I realised that DJ's don't need big facilities in their vehicle between events, because event managers pays for accommodations and other services. After that finding out, I focused on stage and meaning of whole vehicle. Mobile stages are used on outdoor events, that aren't on one place all the time, so they're torn down and built again. Because of that, vehicles with inbuilt stages are being made. Those stages have to have most effective ways of mechanism and construction for fastest possible rebuild. Hydraulic mechanism with electrical source is being used most of the time. My goal was to eliminate those negative aspects and save money for energy, which is used and for manpower. Vehicle can be reconstruct in one person. Big plus of vehicle is it's variability. From mounting construction on van, small truck or as trailer, to being used indoor's interior, which is simple for needy reconstructions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jan Javorsky - Pruvodni zprava.pdfPlný text práce8,06 MBAdobe PDFView/Open
Javorsky_v.docxPosudek vedoucího práce30,65 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Javorsky_o.docxPosudek oponenta práce39,78 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Javorsky.pdfPrůběh obhajoby práce238,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.