Title: DESIGNOVÁ IMPROVIZACE
Other Titles: Design Improvisation
Authors: Devetáková, Lucia
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Basjuk Koudelová Šárka, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49143
Keywords: keramika;instalace;automatismus;surrealismus;sny;sochy;podvědomí;jung;znaky;symboly;archetypy
Keywords in different language: ceramics;installation;automatism;surrealism;dreams;sculptures;unconscious;symbols;archetypes
Abstract: "Malý ohníček" je kolekcia keramických objektov rôznych veľkostí, ktoré budú spolu vytvárať inštaláciu9. Sú vytvorené na základe mojich snových prežitkov a v procese pozorovania môjho podvedomia. Kľúčové bolo nájdenie znakov a symbolov charakteristických pre môj vnútorný svet, dešifrovanie ich významov a hľadanie nových významov skrz umeleckú tvorbu. Malé príbehy a interakcie medzi objektami mi spätne pripomínajú ich vznik, ako som prebádala mystické predstavy. Pamätám si ako vznikal každý jeden artefakt a ich postupný vývoj. Principiálnosť, citlivosť k štruktúram, farbám a odleskom vlastného bytia. Archaická pamäť, magická atmosféra, matéria nemateriálneho a čo je vlastne pre nás hmatateľné a čo abstraktné? Lesknúce sa v ich zdanlivej večnosti bezprostredne miznú v tme.
Abstract in different language: A "Small Fire" is a collection of ceramics objects of various sizes that will create an installation. They are based on my dream experiences and throught the process of observing my subconscious. The key was to find the symbols that are characretistic for my inner world, to decipher their meanings and to search for new meanings throught artistic creation. Small stories and interactions between the objects reminds me of their origin, as I researched mystical ideas. I remember how every single artifact came into being and their gradual development. Principality, sensitivity to the structure, colours and reflections of one´s own being. Archaic memory, magical atmosphere, intangible matter, what is actually tangible for us and what is abstract? Glistening in their apparent eternity, they are suddenly dissapearing into the darkness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucia_Devetakova_DP.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
Devetakova.pdfPosudek oponenta práce508,85 kBAdobe PDFView/Open
Devetakova_0.pdfPosudek vedoucího práce709,21 kBAdobe PDFView/Open
Devetakova_1.pdfPrůběh obhajoby práce408,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.