Title: Stanovení odchylek při hodnocení vad v rámci UT
Other Titles: Evaluation of ultrasonic testing: determining uncertainties
Authors: Gilík, Hynek
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Vlček Petr, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49167
Keywords: nejistota měření;ultrazvukové zkoušení;phased array;paut
Keywords in different language: expression of uncertainties in measurement;ultrasonic testing;phased array;paut
Abstract: Diplomová práce v rešeršní části obsahuje popis NDT metod, příklady norem pro NDT, druhy vad materiálu a základy zpracování statistických dat. Podrobnější je popis ultrazvukových metod, a detailně je pak popsána metoda phased array, kterou se zaobírá praktická část. Zde je též popsáno vyjadřování nejistot z měření na konkrétních tělesech, datech a způsobu postupu měření různými sondami a akustickými vazbami. Cílem diplomové práce je vyjádřit nejistoty a jejich rozdíly v různých metodách měření technikou phased array, díky čemuž je možné s těmito nejistotami pracovat pro budoucí měření.
Abstract in different language: This diploma thesis research portion contains a description of NDT methods, examples of technical standards for NDT, types of material defects and basic statistical data processing. A more in-depth description of ultrasonic testing is included, as is an even more detailed description of the phased array method, which is used in the practical portion. There was also a discussion of the expression of uncertainties in measurement and the measuring process using different probes and couplants. This thesis is designed to describe the uncertainty and the differences between phased array ultrasonic testing methods. Based on that, it is possible to include the uncertainties in further calculations of measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Gilik.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,32 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG_220610_podpis.pdfPosudek oponenta práce119 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.