Title: Laserové navařování nástrojových ocelí
Other Titles: Laser cladding of tool steels
Authors: Arseniuk, Vladyslav
Advisor: Němeček Stanislav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Duchek Michal, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49172
Keywords: technologie laserové navařování;laser;laserový zdroj;přídavný materiál ve formě prášku;capilla66;h13;metalografická analýza;světelná mikroskopie;tvrdost
Keywords in different language: laser cladding technology;laser;laser source;powder additional material;capilla66;h13;metallographic analysis;light microscopy;hardness
Abstract: Diplomová práce se věnuje teplotnímu ovlivnění navařovaných vrstev. Porovnává návary z nástrojových ocelí AISI H13 a Capilla 66 z hlediska náchylnosti k popouštění při navařování. Byly optimalizovány parametry navařování, na jejich základech byly připraveny vzorky. Byly sledovány parametry vlivu množství podávaného prášku, typu prášku a strategie navařování na geometrii návaru a interpas teploty během navařování. Také byl ověřen vliv tepelného zpracování po navaření na homogenizaci tvrdosti v návaru.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the temperature influence of cladded layers. It compares clads made of AISI H13 and Capilla 66 tool steels in terms of susceptibility to tempering during welding. The cladding parameters were optimized and samples were prepared on their basis. The parameters of the influence of the amount of powder fed, the type of powder and the welding strategy on the geometry of the clad and the interpass temperature during cladding were monitored. The effect of heat treatment after cladding on the homogenization of hardness in the clads was also verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arseniuk Vladyslav DP.pdfPlný text práce3,8 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,94 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,76 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.