Title: Meze kolektivního vyjednávání v rámci kolektivních smluv sjednávaných na podnikové úrovni
Other Titles: Collective bargaining limits in collective agreements negotiated at the enterprise level
Authors: Matas, Lukáš
Advisor: Brůha, Dominik
Referee: Wolfová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4920
Keywords: pracovní právo;kolektivní smlouva;odborová organizace;kolektivní vyjednávání;pracovněprávní vztahy
Keywords in different language: labor law;collective agreement;trade unions;collective bargaining;industrial relations
Abstract: V úvodu své diplomové práce bych se rád zaměřil na vysvětlení pojmu kolektivního pracovního práva jak z historického, tak i současného hlediska. Tato kapitola není zcela jednoznačná, neboť ani v našem právním prostředí není kolektivní pracovní právo definitivně zařazeno, což někdy může způsobovat komplikace. Poté se budu věnovat zásadám pracovního práva a kolektivních smluv, které významně ovlivňují celý proces kolektivního vyjednávání a většina je upravena v Listině základních práv a svobod nebo i v evropských úmluvách. Tyto zásady většinou vyplývají z obecných právních zásad a povědomí. Velmi podstatnou část mé diplomové práce bude tvořit charakteristika subjektů kolektivních smluv, poznání vzniku a pravomocí subjektů kolektivního vyjednávání je nezbytné pro pochopení následného procesu sjednávání podnikových kolektivních smluv, k níž následně navazuje. Je důležité správně definovat strany kolektivního vyjednávání a jejich pravomoci k čemuž mi pomůže zákon č. 2/1991 sb. o kolektivním vyjednávání. V této kapitole zároveň poukážu na možnost řešení kolektivních sporů a v krajním případě také na stávku, která je dle mého prohrou pro obě strany, jelikož způsobuje veliké ekonomické ztráty a v neposlední řadě způsobuje napětí mezi vyjednávacími stranami. Je třeba si uvědomit, že stávka by se neměla používat ke zbytečnému nátlaku, ale měla by se používat až jako prostředek poslední instance. Na závěr bych se rád věnoval pracovněprávní oblasti kolektivních smluv, která má v kolektivním vyjednávání velmi významnou roli a kde je velký prostor pro vyjednávací týmy, aby blíže specifikovali v kolektivní smlouvě své požadavky. V této části se dle mého názoru dá očekávat největší aktivita vyjednávacích stran. Ve své práci bych také velmi rád upozornil na zaměstnanecké benefity, které se ve světě staly oblíbenými a v České republice se začínají rozvíjet a do budoucna by se mohli stát hlavním prvkem kolektivního vyjednávání. V závěru své diplomové práce bych se zaměřil na rozdíly v kolektivním vyjednávání, pokud jde o zaměstnavatele odměňující mzdou a u zaměstnavatelů odměňující platem.
Abstract in different language: At the beginning of my thesis I focused on explaining the concept of the collective employment law from both historical and contemporary perspective. This chapter was not entirely defined as even in our Legal environment the collective employment law has not got a definite inclusion which can sometimes cause complications. Then I turned to the principles of employment law and collective agreements that significantly affect the entire process of collective bargaining which are mostly regulated in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms or in the European agreements. These principles usually result from the general legal principles and awareness. A very important part of my thesis focused on the characteristics of collective agreements subjects. Acknowledgment of existence and rights of collective bargaining subjects is necessary for understanding of the subsequent enterprise collective agreements negotiation which follows. It is important to correctly define the collective bargaining parts and their rights in which assisted me the Law No. 2 / 1991 Coll. on Collective bargaining. In this chapter I also point out collective disputes settlement possibility which can in extreme cases result in strike which is in my opinion a defeat for both sides as it causes great economic losses and ultimately tension between the negotiating parties. It should be noted that the strike should not be used as a means of unnecessary pressure but should be used only as a means of last resort. Finally I turned to the area of the Employment Law of the Collective agreements which has a very important role during the collective bargaining and where negotiating teams have a great opportunity to further specify their collective agreement requirements. In this part, in my opinion, the greatest activity of negotiating parties is expected. In my work I was pleased to draw attention to the employee benefits which have become very popular in other countries and which are also beginning to develop in the Czech Republic and in the future could become a major element of collective bargaining. In conclusion of my thesis I focused on the collective bargaining differences regarding employers rewarding by wages and employers rewarding by salary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pdf(1).diplomova prace - Lukas Matas.pdfPlný text práce665,45 kBAdobe PDFView/Open
doc(1).Matas-1.docPosudek vedoucího práce409,5 kBMicrosoft WordView/Open
pdf(1).Matas-2.pdfPosudek oponenta práce61,59 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Matas Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce40,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.