Title: Vliv polohy a druhu termočlánku na přesnost měření teplot v oblasti indukčních ohřevů
Other Titles: Influence of position and type of thermocouple by temperature measurements accuracy in the field of induction heating
Authors: Vurm, Vojtěch
Advisor: Rot David, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49210
Keywords: indukční ohřev;indukční povrchové kalení;numerické modelování elektromagnetických polí;termočlánek
Keywords in different language: induction heating;induction surface hardening;numerical modeling of electromagnetic fields;thermocouple
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá měřením teploty pomocí termoelektrických článků v oblasti indukčních ohřevů, zejména pak při povrchovém kontinuálním kalení. Zkoumá vhodnost daného typu termočlánku pro tuto aplikaci a vliv jeho přítomnosti na naměřené hodnoty a na kalící proces. Pomocí rešerše platných technických norem a dalších zdrojů jsou stanoveny termočlánky vhodné pro měření teploty při procesu kalení vzhledem k dosahovaným teplotám a přítomnosti chladícího média, které u některých termočlánků způsobuje jejich rychlou degradaci. Na základě numerického modelu a provedeného experimentu spočívajícího v indukčním ohřevu několika vzorků rozdílných druhů ocelí jsou popsány vlivy přítomnosti termočlánku na naměřenou teplotu. Termočlánky umístěné na povrchu vsázky jsou vzhledem k prudkým změnám teploty při kalení velmi namáhány a měření má omezenou spolehlivost. Umístění termočlánků dovnitř vsázky do vyvrtaných otvorů vede ke změně tepelné vodivosti v dané oblasti. Okolí termočlánku se tak ohřívá více než zbytek vsázky. Popsaný efekt je patrný zejména, je-li termočlánek umístěn bezprostředně pod povrchem vsázky.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis deals with temperature measurement using thermocouples in the field of induction heating, especially in surface hardening. It investigates the suitability of a specific type of thermocouple for this application and the influence of its presence on the measured values and on the hardening process. By means of current technical standards and other sources are determined suitable thermocouples for temperature measurements during the hardening process with regard to the temperatures reached and the influece of a cooling medium. It causes rapid degradation of some types of termocouples. The effects of the presence of a thermocouple are described on the basis of a numerical model and an experiment. Thermocouples located on the surface of the load are highly stressed due to the rapid temperature changes. Placing the thermocouples inside the load in drilled holes leads to a change in the thermal conductivity of the area. The area around the thermocouple is heated more than the rest of the steel bar. This effect is particularly noticeable when the thermocouple is placed immediately below the surface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv polohy a druhu termoclanku na presnost mereni teplot v oblasti indukcnich ohrevu.pdfPlný text práce51,27 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce53,5 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,64 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.