Název: Právní ochrana firmy
Další názvy: Legal protection of a company name
Autoři: Řehák, Adam
Vedoucí práce/školitel: Krejsová, Zuzana
Oponent: Ficner, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4925
Klíčová slova: obchodní firma;ochrana obchodní firmy;absolutní ochrana;relativní ochrana;tvorba firmy;firemní zásady;právní prostředky ochrany;kolize obchodní firmy s ochrannou známkou;kolize obchodní firmy s doménovým jménem
Klíčová slova v dalším jazyce: company name;legal protection of company name;absolute protection;relative protection;creation of company name;principles of company name;legal instruments of protection;conflict of company name and trademark;conflict of company name and domain name
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je právní ochrana firmy. V její úvodní části se autor zabývá samotným pojmem obchodní firmy. Dále se autor okrajově věnuje historii firmy, zásadami, kterými se řídí a její tvorbou. Tento obecný výklad je důležitý nejen kvůli komplexnějšímu pohledu na dané téma, ale zejména kvůli tomu, že pojem obchodní firma je velmi často, a to i v právnické obci, chybně používán jako synonymum pro obchodní společnost a podnikatele, tedy pro subjekt práva. Obchodní firmou se přitom dle § 8 obchodního zákoníku rozumí název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je pak povinen činit veškeré právní úkony pod svou obchodní firmou. Ochranu obchodní firmy nalezneme jak v právu soukromém tak v právu veřejném, je zajišťována několika právními předpisy, z nichž nejdůležitější úprava je obsažena v obchodním zákoníku. V rámci obchodního zákoníku lze rozlišovat dva režimy ochrany obchodní firmy. První je označován jako tzv. absolutní ochrana dle § 12 ObchZ a druhý jako tzv. relativní ochrana dle ustanovení téhož zákona o nekalé soutěži. Právní řád ČR poskytuje řadu právních nástrojů, jimiž lze chránit obchodní firmu chránit. Z těch soukromoprávních se bude jednat zejména o žalobu zdržovací a žalobu odstraňovací. Dále je možné požadovat vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích. Soud také může účastníku, jehož návrhu bylo vyhověno, přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl. Hojně také bývá využíváno institutu předběžného opatření. Právo trestní, resp. trestní zákoník, pak jako veřejnoprávní prostředek ochrany obchodní firmy umožňuje trestně stíhat osobu, jež zasahuje do práv plynoucích z obchodní firmy. Současný stav ochrany obchodní firmy tak považuje autor za dostatečný a vyhovující. Reservy však vidí v prevenci předcházení sporů a v rychlosti resp. zdlouhavosti soudních řízení, dojde-li spor až do tohoto stádia. Prevencí je pak myšlena zvýšená opatrnost a obezřetnost, dále i v určité míře rešeršní činnost na straně podnikatele, který podává návrh nové obchodní firmy do obchodního rejstříku. Největší prostor pro zlepšení vidí autor na straně obchodních rejstříků, jejichž působnost spadá pod krajské soudy. Jedním z možných řešení by bylo například zavedení institutů připomínky a námitky v registračním řízení, které již dlouhodobě funguje při registraci ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví. Dalším možným řešením by bylo zavedení počítačového softwaru, který by při průzkumu zaměnitelnosti obchodní firmy, ono posuzování značně zjednodušil a především díky pevně nastaveným kritériím sjednotil. Tak by bylo možné zamezit budoucím sporům, když by se hned v počátcích eliminovaly zápisy zaměnitelných někdy dokonce shodných obchodních firem. V dalších částech se autor věnuje krátké komparaci ochrany obchodní firmy dle českého právního řádu s německým právním řádem a kolizi obchodní firmy s ochrannou známkou. Vzhledem k modernizaci a neustálému rozvoji informačních technologií a době, kdy se internet stal naprostou samozřejmostí a nezbytností ve společnosti, není překvapením, že k porušování firemního práva dochází i prostřednictvím tohoto média. Konkrétně se jedná o problematiku kolize obchodních firem s doménovými jmény a možnosti její ochrany. Poslední část této práce se zaměřuje právě na tuto problematiku.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is the legal protection afforded to registered company name. The author considers the term and concept of company names in the introduction - Section 8 of the Commercial Code defines the company name as the name under which the business entity is registered in the Commercial Register. The author then comments on the history of company names, on the principles governing it and on its creation. This general interpretation is significant not only to achieve a more complex view of the topic, but primarily because the Czech term for "company name" ("firma") is only too often used by both the general and professional public as a synonym for "company" and "business entity". The term itself, however, refers to the name the business entity is registered in the Commercial Register - the business entity must perform all legal acts under its company name. The legal system of the Czech Republic provides a number of legal instruments which can serve to protect a registered company name. The most important private law instruments are various forms of injunctive action (either for the defendant to refrain from infringing in the future or to remove a contemporaneous infringement). Furthermore, it is possible for the plaintiff to demand the return of unjust enrichment and/or reasonable compensation, which may be pecuniary. The court may also grant the successful party the right to publish the judgment on the expense of the unsuccessful party. Preliminary injunctions are also a commonly applied instrument. Criminal law (the Criminal Code) may serve as a public law method of legal protection of a registered company name, as it allows for the criminal prosecution of persons infringing on the associated rights. In the next sections the author briefly compares the protection of company name according to Czech legal system with German legal system and writes about the conflict of a company name and trademarks. Due to the modernization and the constant development of informatic technology, in the time when the Internet is an everyday and necessary tool within the society, it comes as no surprise that company name infringement often occurs through this media as well. Specifically, this concerns the conflict of company names and domain names and the possible methods of resolution, an issue elaborated upon in the final section of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Pravni ochrana firmy.pdfPlný text práce635,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehak-1.pdfPosudek vedoucího práce63,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehak-2.pdfPosudek oponenta práce53,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehak Adam.pdfPrůběh obhajoby práce33,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4925

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.