Název: Dědické řízení
Další názvy: Inheritance procedure
Autoři: Rambousková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Ungr, Miloslav
Oponent: Wipplingerová, Miloslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4933
Klíčová slova: dědictví;dědické řízení;dědic;soudní komisař;občanský soudní řád;rozhodnutí;usnesení
Klíčová slova v dalším jazyce: inharitance;inheritance procedure;inheritor;court commissioner;civil procedure code;judgment;resolution
Abstrakt: Ve své práci jsem se věnovala úpravě dědického řízení v České republice. Nejdříve jsem stručně nastínila úpravu dědického řízení v minulosti. Začala jsem v 19. stol., které je považováno za začátek moderní éry dědictví, nástinem občanského zákoníku a nesporného patentu. Věnovala jsem se i úpravě, která nastala po změnách politického a ideologického režimu a změnám porevolučních. Exkurzi do minulosti jsem zakončila nejvýznamnější novelou pro dědické řízení za posledních deset let, a to souhrnnou novelou, která umožnila notářům vydávat usnesení v meritu věci. V další, nejobsáhlejší kapitole jsem se věnovala samotnému průběhu dědického řízení, od jeho zahájení, přes projednání, až ke konečnému rozhodnutí. Třetí kapitola se zabývá otázkou nového občanského zákoníku a jeho vlivu na procesní právo. Na úplný závěr jsem zařadila kapitolu týkající se úvah nad možnými úpravami, které by zrychlily a zefektivnily dědické řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work I focused my attention on inheritance proceedings in the Czech Republic. Firstly, I briefly outlined the treatment of succession proceedings in the past. I started in the 19th century, which is considered to be the beginning of the modern era heritage, an outline of the Civil Code and the undisputed patent. I also dealt with modification, which occurred after the political and ideological changes and changes in post-revolutionary regime. My excursion into the past is concluded with the most important amendment of the probate proceedings in the last ten years. It is a comprehensive amendment that allowed notaries to issue a resolution on the merits. The second and most extensive chapter is devoted to succession proceedings itself, from its commencement, through discussion, until a final decision. The third chapter deals with the new Civil Code and its impact on the procedural law. At the very end I have included a section which takes into consideration the possible modifications that would speed up and streamline the probate proceedings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace Rambouskova.pdfPlný text práce619,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Rambouskova.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Rambouskova.pdfPosudek oponenta práce294,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Rambouskova.pdfPrůběh obhajoby práce246,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4933

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.