Název: Nabytí od neoprávněného
Další názvy: Acquisition of unauthorized
Autoři: Krejbichová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Psutka, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4956
Klíčová slova: vlastnictví;neoprávněný;dobrá víra;převod;nabyvatel
Klíčová slova v dalším jazyce: property;unauthorized;good faith;transfer;acquirer
Abstrakt: Tato práce se zabývá institutem nabytí od neoprávněného, který byl donedávna v našem právu velmi podceňován, ač jeho význam v praktickém životě stoupal. Práce si klade za cíl srovnat úpravu tohoto institutu v německém a francouzském právu a dále v historickém vývoji práva českého.Dále porovnává úpravu v novém občanském zákoníku, která znamená opětovný příklon k evropským tradicím. Na závěr se snaží z provedných srovnání zhodnotit pozitiva a negativa dílčích aspektů úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the Institute of unauthorized acquisition, which was until recently very underestimated in our law system although its relevance in everyday life increased. The work aims to compare our legislation institute with the German and French law and in the historical context of Czech historical development. It also compares the legislation in the new Civil Code, which again inclinates to European traditions. Finally, this work tries to assess the pros and cons of partial aspects of the legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aneta Krejbichova.pdfPlný text práce547,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Krejbichova.pdfPosudek vedoucího práce695,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Krejbichova.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Krejbichova.pdfPrůběh obhajoby práce271,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4956

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.