Název: Právní ochrana obchodní firmy
Další názvy: Legal Protection of a Business Name
Autoři: Koutová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Outlá, Anna
Oponent: Krejsová, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4962
Klíčová slova: obchodní firma;ochrana obchodní firmy;zásady tvorby firmy;absolutní ochrana;relativní ochrana
Klíčová slova v dalším jazyce: company name;business name;protection of a company/business name;principles of company/business name creation;absolute protection;relative protection
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na analýzu právních aspektů ochrany obchodní firmy. V úvodní části jsou vysvětleny pojmy stěžejní pro tuto práci, dále je nastíněn též historický vývoj pojmu "obchodní firma" a jeho pojetí v novém občanském zákoníku. Následuje popis samotné ochrany firmy na základě jednotlivých předpisů soukromého a částečně též veřejného práva, přičemž největší důraz je kladen na právní prostředky, které zakotvuje obchodní zákoník. Naleznete zde rovněž analýzu ochrany "obchodní firmy" dle práva Velké Británie ve srovnání s úpravou českou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on analysis of legal aspects of business name protection. Terms essential for this thesis are explained in the introductory part, the historical development of the term "business name" is outlined further as well as its concept in the new Civil Code. This is followed by a description of the business name protection itself according to individual civil and partly also public law statutes, whereas the main focus is on legal instruments set down in the Commercial Code. You can also find an analysis of "company/business name" protection according to law of Great Britain in comparison with the Czech regulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pravni ochrana obchodni firmy_Michaela Koutova_2012.pdfPlný text práce494,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koutova-1.pdfPosudek vedoucího práce382,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koutova-2.pdfPosudek oponenta práce609,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koutova Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce286,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4962

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.