Název: Odlišnosti pracovního poměru založeného jmenováním
Další názvy: Differences in employment relationship based on appointment
Autoři: Elíz, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Hromada, Miroslav
Oponent: Lindová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4974
Klíčová slova: jmenování vedoucího zaměstnance;odvolání vedoucího zaměstnance;pracovněprávní vztah;zaměstnavatel;vedoucí zaměstnanec
Klíčová slova v dalším jazyce: appointment of manager;appeal of manager;employment relationship;employer;employee manager
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá odlišnostmi pracovního poměru založeného jmenováním. Je rozdělena do jedenácti kapitol. První části je úvod, dále pokračuje geneze právní úpravy jmenování a odvolání, využití institutu jmenování vedoucího zaměstnance a právní úprava odvolání a vzdání se funkce vedoucího zaměstnance. Ve druhé polovině neopomíjím stručně rozebrat problematiku odměňování a dovolené, přechodná ustanovení a srovnání se zahraniční právní úpravou Slovenské republiky. Práce je zakončena úvahou de lege ferenda, po kterém následuje závěr a cizojazyčné resumé.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the differences of employment-based appointment. It is divided into eleven chapters. The first part is an introduction, then moves to the genesis of the legislation of the appointment and an appeal, recourse to the appointment of manager, and rules of appeal and the resignation of the presiding officer. In the second half Discussed is also briefly analyze the issue of pay and leave, transitional provisions and a comparison with foreign regulations of the Slovak Republic. The work ends with consideration de lege ferenda, followed by a conclusion and foreign-language summary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Jaroslav Eliz.pdfPlný text práce490,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eliz J.-1.pdfPosudek vedoucího práce866,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eliz J.-2.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eliz Jaroslav.pdfPrůběh obhajoby práce342,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4974

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.