Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWipplingerová, Miloslava
dc.contributor.authorČervenka, Václav
dc.contributor.refereeUngr, Miloslav
dc.date.accepted2012-05-17
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:45Z-
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:45Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-29
dc.identifier48515
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4989
dc.description.abstractDiplomová práce "důkazní břemeno a jeho dělení v rámci řízení", jejíž hlavním cílem je shrnutí nejvýznamnějších poznatků, názorů a myšlenkových postupů procesních odborníků z oblasti důkazního břemena a poskytnutí uceleného výkladu o důkazním břemenu s přihlédnutím k současné judikatuře, je členěna do čtyř hlavních částí. V první části je pojednáno obecně o civilním soudním řízení, dále je zde uvedena definice dokazování, účel civilního soudního řízení a hlavní zásady, vztahující se k problematice dokazování. V další části jsou uvedena práva a povinnosti účastníků. Třetí část je věnována dokazování obecně, předmětu dokazování a důkazním prostředkům. Čtvrtá, nejobsáhlejí část je věnována problematice důkazní břemeno a jevům souvisejícímcs
dc.format60 s. (119 494 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbřemenocs
dc.subjectdůkazní břemenocs
dc.subjectdokazovánícs
dc.subjectprocesní právacs
dc.subjectprocesní povinnostics
dc.subjectcivilní soudní řízenícs
dc.titleDůkazní břemeno a jeho dělení v rámci řízenícs
dc.title.alternativeBurden of proof and its division in the trialen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis "The burden of proof and its division in the trial", whose main objective is to summarize the most important knowledge, ideas and thought processes of experts in the field of procedural burden of proof and provide a comprehensive interpretation of the burden of proof with regard to the present cases, is divided into four main parts. The first section is generally dealt with by civil proceedings, there is also the definition of evidence, the purpose of civil proceedings and the main principles relating to the issue of evidence. The next section describes the rights and obligations of participants. The third part is devoted to evidence in general, the subject of evidence and the burden of resources. The fourth and most extensive section is devoted to the issue of burden of proof and relatives phenomena.en
dc.subject.translatedburdenen
dc.subject.translatedthe burden of proofen
dc.subject.translatedevidenceen
dc.subject.translatedprocedural rightsen
dc.subject.translatedprocedural obligationsen
dc.subject.translatedcivil proceedingsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vaclav cervenka_dukazni bremeno a jeho deleni v ramci rizeni + zadani.pdfPlný text práce711,04 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Cervenka.pdfPosudek vedoucího práce679,5 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Cervenka.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Cervenka.pdfPrůběh obhajoby práce256,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.