Title: Důkazní břemeno a jeho dělení v rámci řízení
Other Titles: Burden of proof and its division in the trial
Authors: Červenka, Václav
Advisor: Wipplingerová, Miloslava
Referee: Ungr, Miloslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4989
Keywords: břemeno;důkazní břemeno;dokazování;procesní práva;procesní povinnosti;civilní soudní řízení
Keywords in different language: burden;the burden of proof;evidence;procedural rights;procedural obligations;civil proceedings
Abstract: Diplomová práce "důkazní břemeno a jeho dělení v rámci řízení", jejíž hlavním cílem je shrnutí nejvýznamnějších poznatků, názorů a myšlenkových postupů procesních odborníků z oblasti důkazního břemena a poskytnutí uceleného výkladu o důkazním břemenu s přihlédnutím k současné judikatuře, je členěna do čtyř hlavních částí. V první části je pojednáno obecně o civilním soudním řízení, dále je zde uvedena definice dokazování, účel civilního soudního řízení a hlavní zásady, vztahující se k problematice dokazování. V další části jsou uvedena práva a povinnosti účastníků. Třetí část je věnována dokazování obecně, předmětu dokazování a důkazním prostředkům. Čtvrtá, nejobsáhlejí část je věnována problematice důkazní břemeno a jevům souvisejícím
Abstract in different language: Thesis "The burden of proof and its division in the trial", whose main objective is to summarize the most important knowledge, ideas and thought processes of experts in the field of procedural burden of proof and provide a comprehensive interpretation of the burden of proof with regard to the present cases, is divided into four main parts. The first section is generally dealt with by civil proceedings, there is also the definition of evidence, the purpose of civil proceedings and the main principles relating to the issue of evidence. The next section describes the rights and obligations of participants. The third part is devoted to evidence in general, the subject of evidence and the burden of resources. The fourth and most extensive section is devoted to the issue of burden of proof and relatives phenomena.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vaclav cervenka_dukazni bremeno a jeho deleni v ramci rizeni + zadani.pdfPlný text práce711,04 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Cervenka.pdfPosudek vedoucího práce679,5 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Cervenka.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Cervenka.pdfPrůběh obhajoby práce256,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.