Title: Zobrazení Britského impéria v románech Jana Eyrová a Širé Sargasové moře
Other Titles: Representation of the British empire in Jane Eyre and Wide Sargasso Sea
Authors: Kiliánová, Karolína
Advisor: Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Referee: Vice William Bradley, Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49901
Keywords: charlotte brontëvá;jean rhysová;jana eyrová;širé sargasové moře;britské impérium imperialismus;kolonialismus
Keywords in different language: charlotte brontë;jean rhys;jane eyre;wide sargasso sea;the british empire;imperialism;colonialism
Abstract: Tato práce se zaměřuje především na srovnání hlavních postav dvou slavných románů Jana Eyrová od Charlotte Brontëové a Širé Sargasové moře od Jean Rhysové. V románu Jana Eyrová bude práce analyzovat postavy Jany Eyrové, Berthy Mason Rochesterové a postavu pana Rochestera. V románu Širé Sargasové moře bude analyzované postavy Antoinetty Coswayové a pana Rochestera (stejně jako v románu Jana Eyrová) a budou zde také představeny vedlejší postavy románu. Obě autorky použily ve svých knihách četné asociace, které se týkají Britského impéria, kde nejvýraznějšími jsou imperialismus a kolonialismus. Imperialismus i kolonialismus nalezneme v samotné zápletce, také je můžeme pocítit v hlavních a vedlejších postavách a jejich okolí. Práce se zaměřuje na postavy a jejich roli ve stereotypním imperialistickém a kolonizovaném světě a na to, jak chování vedlejších postav ovlivnilo to hlavních postav, kterými jsou Jana Eyreová a Antoinette Coswayová. Tato práce také dokazuje, že postavy v románu Širé Sargasové moře jsou mnohem více spjaty s hlavním zaměřením práce, kterým je imperialismus a kolonialismus.
Abstract in different language: This thesis mainly focuses on the comparison of the main characters in two famous novels Jane Eyre by Charlotte Brontë and Wide Sargasso Sea by Jean Rhys. In the novel Jane Eyre, the thesis will analyze the characters of Jane Eyre, Bertha Mason Rochester and the character of Mr. Rochester and in the novel Wide Sargasso Sea the characters of Antoinette Cosway and Mr. Rochester as well as in the novel Jane Eyre and it will introduce side characters as well. Both authors used numerous associations that concern The British Empire in their books following the most distinguished which are imperialism and colonialism. Both imperialism and colonialism can be found in the plot itself, in the main characters and side characters and their surroundings. The thesis focuses on the characters and their role in the stereotypical imperialist and colonized world and how the side character's behaviour affected the behaviour of the main characters who are Jane Eyre and Antoinette Cosway. This thesis also proves that the characters in the novel Wide Sargasso Sea happen to be linked a lot more with the main focus which is imperialism and colonialism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kilianova Karolina - Bakalarska prace.pdfPlný text práce323,45 kBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_ved_Potoc_Kilianova.pdfPosudek vedoucího práce39,3 kBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_opon_Vice_Kilianova.pdfPosudek oponenta práce331,48 kBAdobe PDFView/Open
Scan_prubeh_Kilianova.pdfPrůběh obhajoby práce362,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.