Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorDvořák, Tomášcs
dc.contributor.authorBušek, Jiřícs
dc.contributor.refereeHolejšovský, Josefcs
dc.date.accepted2012-05-09cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:37Z
dc.date.available2011-11-10cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:37Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-23cs
dc.identifier48962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4993
dc.description.abstractSqueeze-out je nejenom v České republice relativně nový právní institut, který je neodmyslitelně spjat s akciovou společností a rozvojem její právní úpravy podle právního řádu příslušné země. Ve své podstatě znamená vytlačování, vytěsnění minoritních akcionářů ze společnosti na základě rozhodnutí majoritního akcionáře. Jeho smyslem tak je (obecně) získání stoprocentního podílu na společnosti majoritním akcionářem při současném ?vytěsnění? minoritních akcionářů. Z tohoto titulu představuje squeeze-out poměrně kontroverzní otázku, ke které přistupují jednotliví zákonodárci s různou mírou obezřetnosti ? důkazem toho je i legislativní proces na evropské úrovni, při kterém byla právní úprava squeeze-out(u) dlouze diskutována, přičemž výslede této diskuse vtělený do podoby směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 25. dubna 2004. Již na základě letmého nahlédnutí do právní úpravy squeeze-out(u) v jiných právních řádech lze konstatovat, že institut squeeze-out(u) je pojem, který cizí právo rozeznává a ve větší či menší míře dovoluje, vždy však za splnění příslušných podmínek stanovených buď zákonem nebo jiným pramenem práva (viz. např. jednotlivé případy case law v anglosaském typu právní kultury). Rovněž v České republice došlo k zakotvení tohoto institutu, takže od roku 2005 se Česká republika řadí mezi země s výslovnou právní úpravou squeeze-out(u), který se skrývá pod názvem ?právo výkupu účastnických cenných papírů?.2 V následujících letech byla tato původní právní úprava opakovaně korigována až do současné podoby, kterou představuje (v případě tzv. pravého squeeze-out(u), jak bude o této problematice pojednáno dále) ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku (dále též ?ObchZ?). Vezmeme-li v potaz okolnosti, které zavedení institutu squeeze-out(u) v České republice provázely (včetně diskuse na úrovni odborné veřejnosti), je pochopitelné, že si otázka podstaty a přípustnosti squeeze-out(u) přímo vynucuje podrobnější náhled, a to jak z hlediska teoretického, tak praktického. Z tohoto titulu se otázky podstaty a přípustnosti squeeze-out(u) v České republice staly předmětem této diplomové práce, která si klade za cíl nastínit v hrubých rysech problémy, které aplikace squeeze-out(u) vyvolává a na základě toho se zaměřit na veškeré aspekty přípustnosti (popř. nepřípustnosti) squeeze-out(u) podle českého právního řádu. Vzhledem k tomu, že squeeze-out znamená pro drobné akcionáře poměrně citelný zásah do jejich vlastnického práva a to s definitivními důsledky (pozbytí vlastnictví k cenným papírům), věnuje se tato práce rovněž ochraně těchto subjektů, a to v plné šíři této problematiky.cs
dc.format93 strancs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmajoritní akcionářcs
dc.subjectminoritní akcionářcs
dc.subjectakciová společnostcs
dc.subjectvytěsněnícs
dc.subjectochrana akcionářůcs
dc.subjectinspirační zdroje pro právní řádcs
dc.subjectsqueeze-outcs
dc.titleInspirační prameny vytěsnění menšinových akcionářů pro právní řád ČRcs
dc.title.alternativeInspirational sources of squeeze-out minor shareholders for lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedSqueeze-out is a relatively new legal rule, which is directly connected with joint venture company law development and shareholders rules in particular countries law. Inherently it means the squeeze-out of minor shareholders out of the company based on the major shareholders decision. The main purpose is to own 100% of shares. From this point of view the squeeze-out is a controversial question with different measure of caution in different countries - proof of this is a legal process on european level, where this rule had been discussed for a long-time and in the end the result of this discussion was put in the new European Parliaments directive 2004/25/ES dated 25 of April 2004. If we make a quick insight to the legal rules in different countries we could state, that the institute of squeeze-out is possible but only in pursuance of law or source of law. Czech Republic has special legal rule of squeeze-out dated from 2005 which is now represented by § 183i and next paragraphs of Business Code of law. According to discussions which were connected with the creation of this rule, it is clear, that theme of squeeze-out needs more detailed insight from theoretical and practical point of view. Therefore this thesis concentrates on global problems with application of squeeze-out rules and on the base of this it focuses on all aspects of squeeze-out admissibility according to Czech law. Squeeze-out means appreciable impact to owners rights of minor shareholder with definitive consequence in loss of ownership shares. Therefore this document is focused to protect these subjects in full range of this issue.en
dc.subject.translatedmajor shareholderen
dc.subject.translatedminor shareholderen
dc.subject.translatedjoint venture companyen
dc.subject.translatedsqueeze-outen
dc.subject.translatedshareholders protectionen
dc.subject.translatedinspiration sources for lawen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Inspiracni prameny vytesneni mensinovych akcionaru pro pravni rad-zal .pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Busek-1.pdfPosudek vedoucího práce740,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Busek-2.pdfPosudek oponenta práce813,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Busek Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce279,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.