Název: Odpovědnost účastníků řízení za výsledek sporu v řízení sporném
Další názvy: Responsibility of the proceeding participants for the outcome of the adversary proceeding
Autoři: Havlíčková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kapitánová, Blanka
Oponent: Opatrná, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4994
Klíčová slova: civilní proces;sporné řízení;účastníci řízení;procesní odpovědnost;procesní sankce;břemeno tvrzení;břemeno důkazní;koncentrace řízení;rozsudek pro zmeškání;rozsudek pro uznání
Klíčová slova v dalším jazyce: civil procedure;adversary proceeding;proceeding participants;procedural responsibility;procedural sanction;burden of allegation;burden of proof;concentration of proceeding;judgment by default;judgment by recognition
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá odpovědností účastníků řízení za výsledek sporu v řízení sporném a procesními instituty s touto problematikou souvisejícími. Hlavním cílem této práce je v rámci zadaného tématu poskytnout pokud možno ucelený přehled procesních sankcí, které platný občanský soudní řád umožňuje uplatnit vůči účastníkům řízení v přímé vazbě při shromaždování skutkového materiálu v civilním sporu. Nejvíce problematické procesní sankce byly podrobeny komparaci s německou právní úpravou, která posloužila jako inspirační vodítko pro navržení alternativ sporných bodů v rámci úvah de lege ferenda v závěru této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis concerns the responsibility of proceeding's participants for the litigation outcome and related procedural institutes. The main objective of the thesis is to provide - within the framework of the assigned subject matter and to the extent possible - a comprehensive overview of procedural penalties that the Civil Court Regulations allow to be utilized against proceeding's participants in direct relation to collection of material in a Civil litigation. The most problematic procedural sanctions were compared to German legal regulation that inspired alternatives to points of contention in the framework of de lege ferenda in the end of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Odpovednost ucastniku rizeni za vysledek sporu v rizeni spornem.pdfPlný text práce923,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Havlickova.pdfPosudek vedoucího práce704,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Havlickova.pdfPosudek oponenta práce704,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Havlickova.pdfPrůběh obhajoby práce254,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4994

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.