Název: Žaloba pro zmatečnost
Další názvy: Action for nullity of judgment
Autoři: Hanousková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Ungr, Miloslav
Oponent: Svoboda, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5004
Klíčová slova: civilní proces;zásady civilního procesu;právo na spravedlivý proces;nalézací řízení;opravná řízení;opravné prostředky;odvolání;dovolání;žaloba na obnovu řízení;žaloba pro zmatečnost;zmatečnostní důvody;nepřípustnost;rozhodnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: nullity of judgment;civil procedure;rules of civil procedure;right to fair trial;appellate proccedings;corrective procedures;application for new trial;inadmissible;decision on action for nullity;subject;legitimacy and admissibility of action
Abstrakt: Tématem diplomové práce je žaloba pro zmatečnost, jež se svojí povahou řadí mezi tzv. mimořádné opravné prostředky.Na základě této skutečnosti umožňuje žalobci zrušení pravomocných rozhodnutí, která trpí vadami, jež představují porušení základních principů ovládajících řízení před soudem, popřípadě je takovými vadami postiženo řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, jestliže je nejen v zájmu účastníků, ale i v zájmu veřejném, aby taková rozhodnutí byla dodatečně odstraněna bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou věcně správná. Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou žaloby pro zmatečnost a podat mu co možná nejkomplexnější pohled na problematiku tohoto právního institutu.Z tohoto důvodu je zvolena struktura práce, kdy úvodní kapitoly jsou nejprve věnovány objasnění základních pojmů, vymezení civilního procesu a jeho zásadám.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the master's thesis is action for nullity of judgment, which is, due to its character, categorized among the so-called extraordinary remedial measures. Based on this fact, it is possible for the plaintiff to cancel legally effective judgements suffering from defects which represent violation of fundamental principles regulating the proceedings before the court, or in the case such defects are discovered in the proceedings which preceded the issue of legally effective judgement provided that it is not only in the parties' interest but also in the public one to remove such judgments retrospectively regardless of the fact whether they are correct matter-of-factly or not. The purpose of the master's thesis is to acquaint the reader with the issue of action for nullity of judgment and to provide them with the most comprehensive view of the issue of the legal institute concerned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zaloba pro zmatecnost.pdfPlný text práce460,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Hanouskova.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Hanouskova.pdfPosudek oponenta práce902,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Hanouskova.pdfPrůběh obhajoby práce254,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5004

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.