Název: Postavení soudní moci v ústavním systému SRN
Další názvy: The position of judicial power in the constitutional system of the FRG
Autoři: Pražská, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Tomeš, Milan
Oponent: Pokorný, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5012
Klíčová slova: soudnictví;základní zákon;výkon soudní pravomoci;řádné soudnictví;zvláštní soudnictví;Spolkový ústavní soud;soudce
Klíčová slova v dalším jazyce: judicature;basic law;jurisdiction;ordinary jurisdiction;special jurisdiction;Federal constitutional court;judge
Abstrakt: Diplomová práce ?Postavení soudní moci v ústavním systému SRN? analyzuje způsob, jakým je zakotvena soudní moc v ústavním systému SRN. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje historický kontext vzniku Základního zákona a zakotvení soudní moci v Základním zákonu pro SRN. Také definuje, jakým způsobem je soudní moc oddělena od ostatních složek moci ve státě. Druhá část práce se věnuje základním zásadám výkonu soudní pravomoci. Třetí část práce se zaměřuje na systém soudnictví v SRN a představuje jednotlivé druhy výkonu soudní pravomoci. Důraz je zde kladen především na odlišení soudních pravomocí od sebe samých, značný prostor je věnován řádnému soudnictví. Poslední kapitola se věnuje Spolkovému ústavnímu soudu a druhům řízení před ním.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis ?The position of judicial power in the constitutional system of the FRG? analyses the manner, in which is the judicial power embedded in the constitutional system of the FRG. The work consist of four main parts. First part describes the historical context of the constiution of the Basic Law and the manner, in which is the judicial power embedded in the Basic Law of the FGR. It defines as well, how is the judicial power separated from the other two state powers. The second part of the work pursues basic principals of the jurisdiction. Third part of this work focuses on the judicial system and introduces the component parts of the judiciary. Stress is centrally layed on the way, how are the types of the judiciary separated from the other ones, quite extensive place is given to the ordinary jurisdiction. The last part deals with the Federal Constitutional Court and defines the types of the procedures before this court.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tereza_Prazska_Diplomova_prace_2012.pdfPlný text práce594,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prazska TO.pdfPosudek vedoucího práce672,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prazska PO.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prazska.pdfPrůběh obhajoby práce416,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5012

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.