Název: Význam čl. 3, čl.24 a čl. 25 Listiny základních práv a svobod ve světle Směrnice Rady 2000/43/ES a Směrnice Rady 2000/78/ES
Další názvy: Importance of the articles 3, 24 and 25 Charter of fundamental rights and basic freedoms in the cintext of Council Directive 2000/43/EC implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin and Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation
Autoři: Lisková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Tronečková, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5013
Klíčová slova: diskriminace;menšina;rasa;pohlaví;sexuální orientace;zdravotní postižení;věk;nerovné zacházení;antidiskriminační směrnice;etnická menšina
Klíčová slova v dalším jazyce: discrimination;minority;race;sex;sexual orientation;handicap;age;unequal treatment;antidiscriminatory directives;ethnic minority
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat úpravu dané problematiky na úrovni evropské i národní, dále pak objasnit způsob funkce obou úprav v rámci jednotného právního systému se zaměřením na konkrétní prováděcí zákony, zprávy Rady vlády pro národnostní menšiny a zprávy Evropské komise. Záměrem je rovněž analýza výkladu a aplikace, prováděné Ústavním soudem ČR a Soudním dvorem Evropské unie v předmětné oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The objectives of my dissertation is to analyse the issues on the national and european level, to clarify the mechanism of functioning of both systems of legislation like the one whole, especially the concrete aplication on the level of laws and reports of The National Council of Minorities and of The European Commission. The intention is also to analyse the interpretation and the aplication of The Constitutional Court and of The Court of Justice of the European Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova FO.pdfPosudek vedoucího práce652,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova TR.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova.pdfPrůběh obhajoby práce422,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5013

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.