Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKutlák Jiří, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorCajthamlová, Petra
dc.contributor.refereeEgerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-5
dc.date.accessioned2022-11-10T14:45:53Z-
dc.date.available2022-6-8
dc.date.available2022-11-10T14:45:53Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-8-18
dc.identifier91383
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50159-
dc.description.abstractBakalářská práce na téma Analýza mezigeneračních odlišností v pracovním prostředí v oblasti odměňování se zaměřuje na zjištění a následnou charakteristiku mezigeneračních odlišností, co například generace X, Y, Z preferuje a co naopak již není pro danou generaci v rámci odměňování lákadlem. Teoretická část práce představuje literární pojetí zkoumané problematiky a vymezuje generace X, Y a Z. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které blíže seznamuje čtenáře s mezigeneračními rozdíly, tj. aktuálními názory, postoji a další. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na řízení mezigeneračního pracoviště ve společnostech.cs
dc.format60 s. (81 427 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsystém odměňovánícs
dc.subjectpeněžní a nepeněžní odměnacs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectmezigenerační odlišnostics
dc.subjectgenerace xcs
dc.subjectgenerace ycs
dc.subjectgenerace zcs
dc.titleAnalýza mezigeneračních odlišností v pracovním prostředí v oblasti odměňovánícs
dc.title.alternativeAnalysis of intergenerational differences in the working environment in the area of remunerationen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor's thesis on the Analysis of Intergenerational Differences in the Working Environment in the Area of Remuneration focuses on the identification and subsequent characterization of intergenerational differences, what, for example, Generation X, Y, Z prefers and what, on the contrary, is no longer an attraction for a given generation in terms of remuneration. The theoretical part of the thesis introduces the literary concept of the researched issue and defines generations X, Y and Z. The practical part contains the results of the questionnaire survey, which introduces the reader to the intergenerational differences,i.e. actual opinions, attitudes, etc. The paper concludes with suggestions for managing the intergenerational workplace in companies.en
dc.subject.translatedremuneration systemen
dc.subject.translatedmonetary and non-monetary remunerationen
dc.subject.translatedwagesen
dc.subject.translatedintergenerational differencesen
dc.subject.translatedgeneration xen
dc.subject.translatedgeneration yen
dc.subject.translatedgeneration zen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni verze.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
CAJTHAMLOVA_Petra_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce131,22 kBAdobe PDFView/Open
Cajthamlova_Petra_Oponent.pdfPosudek oponenta práce346,6 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.